07 Nghị định hướng dẫn chi tiết các Luật về hình sự

37
Đánh giá bài viết

Ngày 01 tháng 09 năm 2017, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn 9353/VPCP-PL  yêu cầu các Bộ khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định về thi hành Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

 

Ảnh minh họa.

 

Xét đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Phiếu trình s10344/PTr-PL ngày 30 tháng 8 năm 2017 về việc trình ban hành một số nghị định quy định chi tiết Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Yêu cầu các Bộ đã được Thủ tướng giao chủ trì soạn thảo trình các Nghị định quy định chi tiết thi hành các Luật nêu trên (Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2016) khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành để có hiệu lực đồng thời với hiệu lực của Luật từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; đối với các dự thảo Nghị định đã lấy ý kiến Thành viên Chính phủ thì tiếp thu, hoàn thiện, nếu đủ điều kiện thì Bộ trưởng ký tắt, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, cụ thể gồm các Nghị định sau đây:

– Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp (Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo);

– Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản (Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo);

– Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc niêm phong, mở niêm phong vật chứng (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

– Nghị định của Chính phủ quy định chế độ báo cáo về điều tra hình sự (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

– Nghị định của Chính phủ quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa (Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo);

– Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ Công an chủ trì soạn thảo);

– Nghị định của Chính phủ quy định xây dựng, thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam (Bộ Công an chủ trì soạn thảo).

 

Theo Thukyluat