Ban hành cơ sở xác định Chỉ số cải cách hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh

63

(Quang Binh Portal) – Ngày 24/08/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2565/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Theo đó, Chỉ số CCHC là cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, đồng thời là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân. Trên cơ sở đó, các tiêu chí trong Chỉ số CCHC phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của công tác CCHC, đánh giá được những việc làm được, chưa làm được, hạn chế trong công tác CCHC, tránh tình trạng thành tích trong tự chấm điểm Chỉ số CCHC, góp phần hình thành hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất, từng bước ổn định trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước từ tỉnh tới cơ sở.

Cấu trúc, kết cấu của Bộ Chỉ số CCHC các cấp gồm 03 phần chính là nhóm tiêu chí đánh giá theo lĩnh vực (trong đó Chỉ số CCHC các sở, ban, ngành được xác định trên 08 lĩnh vực, 38 tiêu chí và 91 tiêu chí thành phần; Chỉ số CCHC cấp huyện 08 lĩnh vực, 38 tiêu chí và 104 tiêu chí thành phần; Chỉ số CCHC cấp xã 08 lĩnh vực, 32 tiêu chí và 70 tiêu chí thành phần), nhóm tiêu chí điểm thưởng (cấp sở, ban, ngành và cấp huyện có 05 tiêu chí điểm thưởng; cấp xã có 04 tiêu chí điểm thưởng) và nhóm tiêu chí điểm trừ (có 05 tiêu chí điểm trừ). Bên cạnh đó, Đề án cũng xác định rõ phương pháp, quy trình, tiến độ thực hiện xác định Chỉ số CCHC, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành và địa phương liên quan trong việc tuyên truyền, quán triệt Bộ Chỉ số CCHC trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để tổ chức theo dõi, đánh giá CCHC hàng năm; chỉ đạo việc thực hiện các nội dung CCHC tương ứng theo Chỉ số CCHC một cách nghiêm túc, có hiệu quả với kế hoạch CCHC…

Mục tiêu của của việc xác định Chỉ số CCHC là đẩy mạnh công tác CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước; đề cao vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC; tăng cường việc tham gia giám sát của tổ chức, công dân đối với nhiệm vụ CCHC cũng như việc quản lý chỉ đạo của các cơ quan quản lý Nhà nước và việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, góp phần cải thiện Chỉ số cạnh tranh (PCI) của tỉnh.
Mai Anh