Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ban hành Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới

51
Đánh giá bài viết
Ngày 09/01/2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 26-KH/TU thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (khoá X).
Ảnh minh họa.

Theo đó, một số nhiệm vụ trọng tâm để triển khai kế hoạch đó là tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 Bộ Chính trị (khóa X); người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, cơ quan, đơn vị được giao phụ trách; tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, hướng mạnh về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng điểm, phức tạp; chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm, quản lý chặt chẽ địa bàn, có biện pháp triệt phá băng, nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bảo kê, đòi nợ thuê…; củng cố, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm, cơ quan tiến hành hoạt động tư pháp; phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, giải pháp phòng, chống tội phạm nhất là giữa công an, quân đội, hải quan, kiểm lâm, mặt trận Tổ quốc các cấp. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm, đặc biệt là với các lực lượng chức năng của 02 tỉnh giáp biên giới: Khăm Muộn, Savanakhet – nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; duy trì công tác luân phiên giao ban thực hiện các Biên bản ghi nhớ phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm với lực lượng chức năng của Lào có chung biên giới.Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, giải giáp được đề ra trong Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030, Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020, Chương trình phòng chống ma tuý và gắn với việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; đồng thời kiểm điểm, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, địa phương, đơn vị để xảy ra phức tạp về phòng, chống tội phạm.

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Kết luận số 05 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ chính trị, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đối với công tác phòng, chống tội phạm.

Theo Quang Binh Portal