CHI BỘ PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHỈNH ĐỐN ĐẢNG

94
Đánh giá bài viết

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thống nhất ban hành Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đây là Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về xây dựng Đảng, nhằm củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đồng thời, thể hiện tầm tư duy và thái độ kiên quyết, kiên trì thực hiện của Đảng trước yêu cầu về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian qua,  Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang tích cực thực hiện một cách có hiệu quả, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong lực lượng Công an, góp phần xây dựng quê hương Quảng Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa

Với chức năng nhiệm vụ là lãnh đạo, chỉ đạo việc quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài tại địa phương và xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật, Chi bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch tổ chức thực hiện của Đảng bộ Công an tỉnh.

Để Nghị quyết được triển khai một cách thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực, Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; ký cam kết và kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu; đặc biệt là Chi bộ đã cụ thể hóa nội dung Nghị quyết bằng đợt sinh hoạt chính trị trong toàn thể đảng viên “tự soi, tự sửa” theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an tỉnh và đã đưa vào là một nội dung trong sinh hoạt chi bộ thường kỳ.

Tăng cường các hoạt động hướng về các địa chỉ đỏ nhằm giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị

Một trong những nội dung mà Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 đã chỉ ra đó là việc “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” trong nội bộ. Xét thấy đây là nội dung quan trọng đến công tác cán bộ và lĩnh vực công việc mà cán bộ, đảng viên trực tiếp phụ trách, Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về công tác cán bộ, kiên quyết xử lý các trường hợp suy thoái, “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến”. Thực hiện việc đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan, đúng thực chất để có cơ sở sử dụng, bố trí cán bộ phù hợp, thực hiện chính sách cán bộ đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ. Tiến hành đánh giá, sắp xếp cán bộ theo từng chức danh công tác, đảm bảo “Một việc chỉ một người làm”, “Một người có thể làm nhiều việc”; Rà soát đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cấp đội, nhất là những cán bộ mà năng lực uy tín, tín nhiệm thấp, những trường hợp có đơn thư, khiếu nại, có nhiều dư luận không tốt trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân… để đề xuất bố trí, luân chuyển, sắp xếp nhân sự thay thế phù hợp không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác; xử lý nghiêm những trường hợp suy thoái không đảm bảo về tiêu chuẩn bổ nhiệm.

Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra việc thực hiện ghi sổ nhật ký công tác cán bộ, chiến sỹ; việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, Điều lệnh Công an nhân dân, quy chế làm việc, quy trình công tác của cán bộ đảng viên, nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân. Qua kiểm tra rà soát, chi bộ không có đảng viên lợi dụng chức trách nhiệm vụ được phân công để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý công việc. Cũng thông qua công tác kiểm tra, để kịp thời giúp cho Chi bộ phát hiện, xử lý những cán bộ, chiến sỹ nếu có biểu hiện lợi dụng chức trách, nhiệm vụ để gây phiền hà, nhũng nhiễu, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến người dân, hoặc những cán bộ, chiến sỹ có quan hệ phức tạp với đối tượng xấu ngoài xã hội, chấn chỉnh, uốn nắn.

Cán bộ, chiến sỹ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh áp dụng các phần mềm công nghệ thông tin vào công việc nhằm tăng hiệu quả trong công tác phục vụ nhân dân

Duy trì việc tiếp công dân để kịp thời tiếp nhận xử lý những kiến nghị, phản ánh của nhân dân liên quan đến những biểu hiện suy thoái, tiêu cực của cán bộ, đảng viên. Là đơn vị làm công tác quản lý xuất nhập cảnh, Chi bộ phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định: Cần phải thường xuyên đổi mới công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ trên lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của nhân dân và yêu cầu công tác nghiệp vụ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong chi bộ thực hiện 06 quy trình công tác quản lý xuất nhập cảnh. Bố trí cán bộ có phẩm chất, đạo đức tốt, có đủ năng lực, trình độ để làm công tác tiếp dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Cải tiến việc chuyển trả hộ chiếu cho công dân, ứng dụng các phần mềm có hiệu quả vào công tác chuyên môn, đẩy nhanh việc giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh… Tại các điểm tiếp xúc với nhân dân, cho lắp đặt các thủ tục công khai, lệ phí… để nhân dân biết, theo dõi và giám sát cán bộ khi đến giao dịch công việc. Lắp đặt hòm thư góp ý, công khai số điện thoại liên lạc của Ban chỉ huy đơn vị để nhân dân thuận lợi trong việc góp ý và phản ảnh các vấn đề mà cán bộ làm chưa tốt với lãnh đạo đơn vị, từ đó kịp thời khắc phục, sửa chữa…

Có thể nói, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua đã cơ bản tạo được chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi một cán bộ, đảng viên trong Chi bộ. Việc phục vụ nhân dân đến làm các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh đã được cán bộ, đảng viên thực hiện khá hiệu quả, nhất là đã đổi mới được các khâu quan trọng trong việc tiếp đón nhân dân, hướng dẫn nhân dân khi đến giao dịch công việc. Người dân khi đến đây đều khá hài lòng về cung cách và thái độ ứng xử, phục vụ của cán bộ, chiến sỹ. Hằng ngày, mỗi một cán bộ, chiến sỹ qua công việc mà mình phụ trách, đã thường xuyên “tự soi, tự sửa” theo tinh thần Nghị quyết để từ đó hoàn thiện mình hơn, góp phần quan trọng trong việc củng cố, xây dựng hình ảnh người Công an Quảng Bình đẹp trong lòng nhân dân.

Ngô Quang Văn