Công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính trong Công an tỉnh Quảng Bình năm 2018

63
Đánh giá bài viết

Ngày 24/10/2018, Giám đốc Công an tỉnh đã có Quyết định số 3057/QĐ-CAT-PV01 về công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) trong Công an tỉnh Quảng Bình năm 2018. Đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2018.

Theo đó, kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 trong Công an tỉnh Quảng Bình nhằm ghi nhận những nỗ lực của toàn lực lượng Công an tỉnh trong công tác cải cách hành chính. Và việc xác định Chỉ số Cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương trong năm 2018 dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định tại Quyết định số 7651 và Danh mục chấm điểm Chỉ số CCHC do Công an tỉnh ban hành.

Đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018 của Công an tỉnh kiểm tra tại CA huyện Quảng Trạch

Trên cơ sở các tiêu chí, mục tiêu trong việc thực hiện việc cải cách hành chính trong thực thi công vụ, các đơn vị, địa phương  tự đánh giá, sau đó Hội đồng của Công an tỉnh sẽ có đánh giá thẩm định. Kết quả có 12 đơn vị, địa phương có chỉ số CCHC đạt kết quả tốt; 09 đơn vị, địa phương đạt kết quả khá; 11 đơn vị đạt kết quả hoàn thành và 03 đơn vị ở mức không hoàn thành nhiệm vụ. Giá trị chỉ số cao nhất trong công tác cải cách hành chính của Công an các đơn vị, địa phương năm 2018 là 91,39%. Đây là một tiêu chí để tính điểm thi đua năm 2018 của Công an các đơn vị, địa phương và cơ sở để đánh giá những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Qua xác định chỉ số CCHC đã phát hiện ra một số tồn tại như: công tác cải cách hành chính ở một số Công an các đơn vị, địa phương diễn ra còn chậm; công tác chỉ đạo điều hành; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; công tác kiểm tra, hướng dẫn chuyên đề về xây dựng, áp dụng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại Công an các đơn vị, địa phương chưa được tiến hành thường xuyên và hiệu quả chưa cao…

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ tốt nhu cầu chính đáng của người dân, lực lượng Công an toàn tỉnh cần nghiêm túc thực hiện các nội dung, yêu cầu và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai xác định Chỉ số CCHC và sử dụng hiệu quả kết quả Chỉ số CCHC hàng năm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Đề xuất những sáng kiến hay trong CCHC, gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng; đầu tư xây dựng hạ tầng đảm bảo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 cho tổ chức và công dân.

Đội Pháp chế và CCHC, TP