Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an

163
Đánh giá bài viết

Ngày 22/9/2022, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 6968/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Theo đó, Bộ Công an sửa đổi, bổ sung 46 thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết (cấp Trung ương: 24 thủ tục; cấp tỉnh: 20 thủ tục; cấp huyện: 01 thủ tục; cấp xã: 01 thủ tục) theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; Thông tư số 25/2021/TT-BTC, ngày 07/4/2021 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Cụ thể như sau:

A. Thủ tục hành chính cấp Trung ương:

1. Cấp mới thẻ ABTC (cấp lần đầu, cấp lại khi thẻ hết hạn) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

2. Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

3. Trình báo mất thẻ ABTC.

4. Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài.

5. Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức.

6. Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

7. Cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và  người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam.

8. Cấp lại giấy miễn thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.

9. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực.

10. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

11. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

12. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

13. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.

14. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

15. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoại tại Việt Nam.

16. Đăng ký tài khoản điện tử.

17. Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan tổ chức có tài khoản đề nghi bằng văn bản.

18. Xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên nhưng chưa có hiện diện thương mại hoặc đối tác tại Việt Nam.

19. Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh.

20. Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam.

21. Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước.

22. Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước.

23. Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.

24. Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

B. Thủ tục hành chính cấp Tỉnh:

1. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực.

2. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam.

3. Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không tuốc tịch cư trú tại Việt Nam.

4. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

5. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam.

6. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

7. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam.

8. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

9. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh.

10. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh.

11. Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành bien giới tại Công an cấp tỉnh.

12. Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia.

13. Cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

14. Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam làm việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở tại tỉnh có chung đường biên giới với Lào.

15. Trình báo mất giấy thông hành.

16. Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử ở trong nước.

17. Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước.

18. Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.

19. Cấp văn bản đồng ý cho giải quyết thường trú tại Việt Nam đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

20. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử.

C. Thủ tục hành chính cấp huyện:

– Trình báo mất giấy thông hành.

D. Thủ tục hành chính cấp xã:

– Trình báo mất  giấy thông hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/9/2022. Toàn bộ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định nêu trên sẽ được đăng tải, cập nhật tại chuyên mục Dịch vụ công trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Bình và niêm yết, công khai tại Bộ phận Một cửa Công an các cấp.

Phòng Tham mưu.