Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành

195
Đánh giá bài viết

Đó là nội dung quan trọng tại Kế hoạch số 310/KH-UBND ban hành ngày 03/3/2017 về việc thực hiện công tác bồi thường Nhà nước năm 2017.

 

Ảnh minh họa.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (TNBTNN) và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý Nhà nước về công tác bồi thường, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào hoạt động hành chính, được bồi thường khi Nhà nước gây thiệt hại. Đây cũng là dịp góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh năm 2017. Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng tổng hợp, đánh giá những khó khăn vướng mắc từ phía người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, kịp thời đề xuất, góp ý trong việc xây dựng, hoàn thiện dự án Luật TNBTNN, tổ chức triển khai Luật TNBTNN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành trong năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Tư pháp; gắn kết hoạt động quản lý chuyên ngành về bồi thường Nhà nước với việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của người thi hành công vụ, giúp phòng ngừa các hành vi trái pháp luật làm phát sinh trách nhiệm bồi thường Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan bám sát nội dung của Kế hoạch, triển khai đúng tiến độ, khả thi và có hiệu quả; tận dụng tối đa nguồn lực hiện có đảm bảo công tác bồi thường của Nhà nước được triển khai đúng trọng tâm, trọng điểm theo yêu cầu của Bộ Tư pháp. Việc triển khai thực hiện công tác bồi thường Nhà nước phải được phải được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, đồng thời phù hợp với tình hình, đặc điểm và điều kiện ở địa phương.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật TNBTNN và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức, nhận thức khi thực hiện nhiệm vụ, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của các tầng lớp Nhân dân về quyền được yêu cầu bồi thường đối với những thiệt hại do cán bộ, công chức, viên chức gây ra khi thi hành công vụ…

(Quang Binh Portal)