Dự thảo thành lập và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương

69

Bộ Công an đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo dự thảo, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được hình thành từ các nguồn thu sau: 1- Số dư Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương thực hiện theo Quyết định số 47/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 2- Ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ khi thành lập Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương; 3- Tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Bộ Công an được giao có trách nhiệm quản lý, điều hành Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương. Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi, quản lý, cấp và thanh toán, quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định tại Quyết định này.

Chánh Văn phòng thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy Bộ Công an, được ủy quyền mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (nơi đơn vị đóng trụ sở) để quản lý và mở sổ kế toán theo dõi các khoản thu, chi, lập báo cáo quyết toán Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Số kinh phí kết dư Quỹ phòng, chống tội phạm cuối năm chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng.

Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương phải thực hiện việc lập, chấp hành, quyết toán, kiểm toán của Bộ Công an và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều Luật Ngân sách nhà nước.

Dự thảo nêu rõ, Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi cho các nội dung sau: Thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Mức tiền thưởng cụ thể cho từng trường hợp cá nhân, tập thể do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tối đa đối với cá nhân là 5 triệu đồng/người/lần khen thưởng và tối đa đối với tập thể là 20 triệu đồng/tập thể/lần khen thưởng.

Bên cạnh đó, hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản. Mức chi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 103/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chế độ đền bù, trợ cấp đối với cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức tham gia phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản.

 

Theo Báo điện tử Chính phủ