Dự thảo Thông tư quy định về một số điều kiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

148
Đánh giá bài viết

Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự. Dự thảo Thông tư gồm 3 chương 10 điều.

 

Ảnh minh họa.

 

Thông tư này áp dụng cho các tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự theo quy định của Luật Giám định tư pháp; các cán bộ, chiến sỹ đang công tác trong các tổ chức giám định này.

Điều 3. Điều kiện về cơ sở vật chất

 Điều kiện cơ sở vật chất cho Viện Khoa học hình sự và các phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh được bố trí theo quy định của Nghị định số 18/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ trong lực lượng Công an nhân, Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ và Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31/7/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 123/2003/NĐ-CP và căn cứ vào đặc thù của công tác giám định kỹ thuật hình sự; bao gồm: phòng làm việc của lãnh đạo; phòng làm việc của giám định viên; của người giúp việc cho giám định viên; phòng văn thư tiếp nhận trưng cầu và trả kết quả giám định; phòng họp; phòng giao ban đơn vị; phòng tiếp khách; phòng hội thảo khoa học; phòng đặt trang thiết bị phục vụ giám định (phòng máy); phòng thí nghiệm; kho lưu giữ hồ sơ giám định; kho lưu giữ đối tượng giám định sau giám định; nhà bắn thực nghiệm với những tiêu chuẩn cụ thể như sau:

1. Đối với Viện Khoa học hình sự

– Viện trưởng 40 m2;

– Phó Viện trưởng: 30 m2/người;

– Trưởng phòng/Giám đốc trung tâm: 24 m2/người;

– Phó trưởng phòng/Phó Giám đốc trung tâm: 18 m2/người;

– Lãnh đạo đội: 6 m2/người;

– Giám định viên, trợ lý giám định: 6m2/người;

– Phòng giao ban đơn vị: 54m2;

– Phòng tiếp khách: 36m2;

– Kho lưu trữ hồ sơ giám định: 36m2;

– Kho lưu chất ma túy sau giám định: 24m2;

– Phòng văn thư, tiếp nhận trưng cầu và trả kết quả giám định: 24m2;

– Phòng họp của Viện: 0,8m2/ người;

– Phòng hội thảo khoa học: Sử dụng chung với phòng giao ban hoặc phòng họp của Viện.

– Phòng đặt trang thiết bị giám định (phòng máy): Phòng đặt máy phục vụ giám định giám định hóa, giám định sinh học tối thiểu là 36 m2. Còn lại 8 chuyên ngành giám định kỹ thuật hình sự khác được quy định tại Thông tư số 33/2014/TT-BCA ngày 05/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an, mỗi chuyên ngành được bố trí 01 phòng đặt máy có diện tích tối thiểu 18 m2.

– Phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm giám định hóa, giám định sinh học có diện tích tối thiểu 36 m2/chuyên ngành. Phòng thí nghiệm giám định đường vân, giám định cháy, nổ có diện tích tối thiểu 24 m2/chuyên ngành. Thiết kế của phòng thí nghiệm tham khảo tại Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

– Nhà bắn thực nghiệm: 01 nhà bắn thực nghiệm: 150m2.

2. Đối với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an cấp tỉnh) và Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng

– Trưởng phòng: 24 m2;

– Phó trưởng phòng: 18 m2;

– Lãnh đạo đội: 6 m2/người;

– Giám định viên, trợ lý giám định: 6m2/người;

– Phòng họp giao ban đơn vị: 36m2;

– Phòng tiếp khách, phòng tiếp nhận trưng cầu và trả kết quả giám định sử dụng chung trong khuôn viên của trụ sở làm việc Công an cấp tỉnh.

– Kho lưu trữ hồ sơ giám định: 24m2;

– Kho lưu chất ma túy sau giám định: 16m2 (áp dụng cho đơn vị đã được phân cấp giám định chất ma túy);

– Phòng đặt trang thiết bị giám định (phòng máy): Các chuyên ngành giám định tài liệu, giám định dấu vết cơ học, giám định súng, đạn và giám định đường vân sử dụng chung 01 phòng đặt máy có diện tích tối thiểu 24 m2. Các chuyên ngành giám định hóa (gồm cả giám định chất ma túy), giám định cháy, nổ, giám định kỹ thuật sử dụng chung 01 phòng đặt máy có diện tích tối thiểu 24 m2. Các chuyên ngành còn lại là giám định âm thanh và giám định kỹ thuật số và điện tử (nếu được phân cấp triển khai) sử dụng chung 01 phòng đặt máy có diện tích tối thiểu 16 m2.

– Phòng thí nghiệm: Các chuyên ngành giám định đường vân, giám định cháy, nổ, giám định hóa và giám định sinh học, mỗi chuyên ngành được bố trí 01 phòng để làm phòng thí nghiệm có diện tích tối thiểu 16 m2. Thiết kế của phòng thí nghiệm tham khảo tại Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005.

– Các đơn vị được phân cấp giám định súng, đạn được trang bị 01 thùng bắn hoặc 01 giếng bắn thực nghiệm.

Điều 4. Điều kiện về máy móc, thiết bị văn phòng, phương tiện đi lại

1. Điều kiện về máy móc, thiết bị văn phòng

Điều kiện về máy móc, thiết bị văn phòng cho tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự được căn cứ theo các quy định tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan Nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là Quyết định số số 58/2015/QĐ-TTg) và căn cứ vào yêu cầu đặc thù của công tác giám định kỹ thuật hình sự. Riêng đối với Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng thì ngoài căn cứ vào Nghi định số 58/2015/NĐ-CP của Chính phủ còn căn cứ vào Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 22/10/2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ và Nghị định số 65/2009/NĐ-CP ngày 31/7/2009 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 22/10/2003 với những yêu cầu cụ thể như sau:

a) Máy móc, thiết bị văn phòng trang bị cho lãnh đạo Viện Khoa học hình sự gồm: 01 bộ bàn ghế ngồi làm việc, 01 bộ bàn ghế họp, tiếp khách; 02 tủ đựng tài liệu; 01 máy vi tính để bàn (bao gồm cả bàn máy vi tính và thiết bị lưu điện), 01 máy in, 02 điện thoại cố định.

b) Máy móc, thiết bị văn phòng trang bị cho lãnh đạo phòng và tương đương thuộc Viện Khoa học hình sự, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh và lãnh đạo Phòng Giám định kỹ thuật hình sự bộ Quốc phòng gồm: 01 bộ bàn ghế ngồi làm việc; 01 tủ đựng tài liệu; 01 máy vi tính để bàn (bao gồm cả bàn máy vi tính và thiết bị lưu điện), 01 máy in; 01 điện thoại cố định.

c) Máy móc, thiết bị văn phòng trang bị cho cho giám định viên và trợ lý giám định gồm: 01 bộ bàn ghế ngồi làm việc; tủ đựng tài liệu (01 tủ/04người); 01 máy vi tính để bàn (bao gồm cả bàn vi tính, lưu điện); máy in (1 máy /5 người).

d) Máy móc, thiết bị văn phòng trang bị để sử dụng chung của Viện Khoa học hình sự gồm: 01 máy fax, 02 máy photocopy, 01 máy scan.

đ) Máy móc, thiết bị văn phòng trang bị để sử dụng chung cho Phòng chuyên môn thuộc Viện Khoa học hình sự gồm: 01 máy photocopy, 01 máy scan, máy hủy tài liệu (01 máy/05 người), máy điện thoại (01 máy/05 người).

e) Máy móc, thiết bị văn phòng trang bị để sử dụng chung của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh và Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng gồm: 01 máy fax, 01 máy photocopy, 01 máy scan, máy hủy tài liệu (01 máy/05 người), máy điện thoại (01 máy/05 người).

g) Máy móc, thiết bị trang bị tại các phòng họp, phòng giao ban, phòng hội thảo khoa học, kho lưu trữ hồ sơ giám định, lưu trữ đối tượng sau giám định và các phòng phục vụ hoạt động chung cho Viện Khoa học hình sự, cho Phòng Kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh và Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng gồm bàn ghế, tủ lưu đối tượng sau giám định, giá kệ để hồ sơ (phù hợp với diện tích đã được bố trí), 01 bộ máy chiếu, 01 ti vi, 01 bộ thiết bị âm thanh.

h) Trang thiết bị cho phòng máy, phòng thí nghiệm gồm bàn chuyên dụng, giá kệ phù hợp để đặt máy, phương tiện và dụng cụ thí nghiệm.

2. Điều kiện về phương tiện đi lại

 Mỗi tổ chức giám định tư pháp được trang bị tối thiểu 01 ô tô từ 7 chỗ trở lên.

Điều 5. Điều kiện về trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định

Trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định được trang bị theo các chuyên ngành giám định của kỹ thuật hình sự được quy định tại Thông tư số 33/2014/TT/BCA ngày 05 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiêu chuẩn, trình tự bổ nhiệm giám định viên kỹ thuật hình sự và căn cứ vào các quy trình giám định kỹ thuật hình sự do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành; bao gồm 10 nhóm thiết bị sau:

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết đường vân;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết cơ học;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định súng, đạn;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định tài liệu;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cháy, nổ;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định âm thanh;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định dấu vết sinh học và giám định ADN;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định hóa học, chất ma túy;

– Nhóm thiết bị, phương tiện phục vụ giám định kỹ thuật số và điện tử.

(Có phụ lục chi tiết danh mục các thiết bị phương tiện kèm theo);

Điều 6. Trách nhiệm đề xuất trang bị

1. Đối với điều kiện về cơ sở vật chất quy định tại Điều 3

a) Viện trưởng Viện khoa học hình sự có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đề xuất Lãnh đạo Bộ Công an bố trí điều kiện về diện tích làm việc cho lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng, trung tâm, cho các giám định viên, trợ lý của Viện và diện tích làm việc khác cho Viện và cho các phòng, trung tâm thuộc Viện theo quy định tại Thông tư này.

b) Trưởng phòng Phòng kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh có trách nhiệm đề xuất Giám đốc Công an tỉnh bố trí điều kiện về diện tích làm việc cho lãnh đạo phòng, cho các giám định viên, trợ lý của phòng và diện tích làm việc khác cho đơn vị theo quy định tại Thông tư này.

c) Trưởng phòng Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm đề xuất cấp có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng bố trí điều kiện về diện tích làm việc cho lãnh đạo, cho các giám định viên, trợ lý và diện tích làm việc khác cho đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn quy định của Thông tư này.

2. Đối với máy móc, thiết bị quy định tại Điều 4

a) Viện trưởng Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đề xuất lãnh đạo Bộ Công an trang bị máy móc và thiết bị cho lãnh đạo Viện, cho lãnh đạo các phòng, trung tâm thuộc Viện, cho các giám định viên và trợ lý đang công tác tại Viện theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư này.

b) Trưởng phòng Phòng kỹ thuật hình sự Công an cấp tỉnh có trách nhiệm đề xuất Giám đốc Công an tỉnh trang bị máy móc và thiết bị cho lãnh đạo phòng, cho các giám định viên và trợ lý đang công tác tại đơn vị theo tiêu chuẩn được quy định tại Thông tư này.

c) Trưởng phòng Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm đề xuất cấp có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng trang bị máy móc và thiết bị cho lãnh đạo, cho các giám định viên và trợ lý đang công tác tại đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn quy định của Thông tư này.

3. Đối với thiết bị, phương tiện phục vụ giám định quy định tại Điều 5

a) Viện trưởng Viện Khoa học hình sự có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phê duyệt trang bị phương tiện kỹ thuật chuyên dùng cho lực lượng kỹ thuật hình sự và pháp y Công an nhân dân theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2004/TT-BCA ngày 13/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết thi hành Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trong Công an nhân dân.

Ngoài các thiết bị, phương tiện được cấp từ Bộ Công an, Giám đốc Công an cấp tỉnh có thể báo cáo đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ từ nguồn kinh phí của địa phương để mua sắm, trang bị nâng cao năng lực cho Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của công tác giám định tư pháp.

b) Trưởng phòng Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm đề xuất cấp có thẩm quyền thuộc Bộ Quốc phòng phê duyệt trang bị phương tiện kỹ thuật chuyên dùng phục vụ công tác giám định kỹ thuật hình sự cho đơn vị trên cơ sở tiêu chuẩn quy định của Thông tư này.

c) Căn cứ vào thời hạn sử dụng của các thiết bị, phương tiện được quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trước khi thiết bị, phương tiện hết hạn sử dụng 12 tháng, Viện trưởng Viện khoa học hình sự, Trưởng phòng Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm rà soát, đề xuất cấp Lãnh đạo có thẩm quyền phê duyệt nâng cấp hoặc cấp mới để thay thế các thiết bị đã hết hạn sử dụng hoặc hư hỏng, đảm bảo cho hoạt động giám định được kịp thời, chính xác, phù hợp với công nghệ và trình độ của khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu của đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Điều 7. Quản lý, sử dụng, khai thác, bảo dưỡng và thanh lý thiết bị

Phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác giám định kỹ thuật hình sự là thiết bị công nghệ cao và thuộc nhóm phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đặc biệt được quy định tại Thông tư 19/2014/TT-BCA. Do vậy, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng khi được trang cấp thiết bị phải có trách nhiệm quản lý, khai thác sử dụng đúng mục đích; có quy trình sử dụng khoa học; có quy định bảo dưỡng định kỳ theo đúng quy định của nhà sản xuất và khi hết hạn sử dụng hoặc hỏng không sử dụng được nữa, phải đề xuất thanh lý theo đúng quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an (đối với lực lượng Công an) và đúng các quy định của Bộ Quốc phòng (đối với Phòng Giám định kỹ thuật hình sự Bộ Quốc phòng).

Điều 8. Quy định về hóa chất và vật tư tiêu hao

Hóa chất và vật tư tiêu hao phục vụ giám định không thuộc danh mục thiết bị, phương tiện và được cấp riêng hàng năm theo nhu cầu của công tác giám định. Căn cứ vào nhu cầu thực tế giám định, hàng năm, các tổ chức giám định tư pháp có trách nhiệm dự trù số lượng hóa chất và vật tư tiêu hao phục vụ công tác giám định, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt từ kinh phí cấp cho hoạt động thường xuyên và được tổ chức mua sắm, quyết toán theo các quy định hiện hành./.

 

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an