Hội Cựu chiến binh đi đầu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

155
Đánh giá bài viết

Là một tổ chức chính trị – xã hội cấp cơ sở, những năm qua, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa luôn phát huy tốt vai trò trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và luôn tích cực đi đầu trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thời gian tới, tinh thần đó tiếp tục được phát huy bằng những nội dung, biện pháp thiết thực, hiệu quả.

Hội cựu chiến binh và Ban Công an xã Tân Hóa trao đổi công tác đảm bảo ANTT

Hội Cựu chiến binh xã Tân Hóa hiện có 262 hội viên, sinh hoạt tại 09 Chi hội ở các thôn, các hội viên luôn mang trong mình phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, có uy tín, trách nhiệm cao, bản lĩnh kiên định, vững vàng, lại được trải nghiệm qua các cuộc chiến tranh cách mạng, rèn luyện, thử thách trong Quân đội; có tính kỷ luật, trình độ, kiến thức, kinh nghiệm đấu tranh với các loại tội phạm nên luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, nhân dân tin tưởng.

Từ khi thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/1999/NQLT/BCA-HCCB, Hội Cựu chiến binh xã và Ban Công an xã ký kết về việc “Phối hợp vận động toàn dân xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vai trò của Cựu chiến binh càng được chú trọng và thể hiện rõ trong thực tiễn. Bản thân Cựu chiến binh luôn gương mẫu trong thực hiện; đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thiết thực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển kinh tế trên quê hương xã nhà.

Hội đã chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân đề cao cảnh giác, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch và tình hình an ninh chính trị trên địa bàn. Với phương châm “Vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, cán bộ tuyên truyền Cựu chiến binh đã vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Thực hiện quy chế liên ngành, Hội đã duy trì trao đổi thông tin thường xuyên giữa Cựu chiến binh và Công an xã trong nắm tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả, giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống.

Thực hiện tốt Nghị quyết 09/1998/NQ-CP về “Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” và “Chương trình hành động quốc gia phòng, chống ma túy” của Chính phủ. Theo đó, từng hội viên và gia đình luôn gương mẫu đi đầu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương, không vi phạm các tệ nạn xã hội. Cùng với Ban Công an, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã…luôn coi trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội”.

Nổi bật là, từ thực tiễn hoạt động đã xuất hiện hàng chục mô hình, điển hình tiên tiến về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc; như mô hình “1+1”, “1+2”, “1+3” (mỗi hội viên Cựu chiến binh vận động 1,2,3 hộ liền kề) thành cụm điểm tựa để phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; “Tổ nắm tin”, “Tổ an ninh”, “Tổ tự quản” và đăng ký cam kết tới hội viên, gia đình Cựu chiến binh không vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội; thu thập, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng chức năng làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhằm đảm bảo cho phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong quá trình thực hiện, Hội luôn chú trọng gắn kết với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên gương mẫu, gia đình hội viên văn hóa”; “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Xóa đói giảm nghèo”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn”.

Thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc được xác định là nhiệm vụ trọng yếu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân…đòi hỏi phải đề cao vai trò của Hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, của toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Để làm được điều đó, Hội Cựu chiến binh xã cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên Cựu chiến binh và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đề cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn, Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Hội Cựu Chiến binh xã luôn chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, đồng thời đề cao vai trò, trách nhiệm của mình và các hội viên trong triển khai thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp trong tấn công tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và nơi cư trú.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện công tác phối hợp giữa Ban Công an xã và Hội Cựu chiến binh xã về đẩy mạnh công tác vận động toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới nhằm phát huy sức mạnh của mỗi lực lượng trong tổ chức thực hiện.

Với bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh xã Tân Hóa tiếp tục vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội làm nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

Việt Cường