Hội nghị trực tuyến Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

49
Đánh giá bài viết

Vừa qua lực lượng cán bộ chủ chốt Công an toàn quốc đã tham dự Hội nghị trực tuyến Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng khóa XII do đồng chí Thượng tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì. Tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Quảng Bình có lãnh đạo Công an tỉnh và chỉ huy Công an các đơn vị địa phương.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được truyền đạt các nội dung chính đó là: Những căn cứ, lý do để Trung ương tiếp tục ban hành Nghị quyết về Xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; mục đích, phạm vi, yêu cầu, chỉ đạo của Nghị quyết; những nội dung cơ bản của Nghị quyết gắn với nội dung chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết; một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết trong lực lượng Công an nhân dân.

Công an tỉnh tham gia hội nghị trực tuyến Học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành TW Đảng khóa XII

Đảng ủy Công an Trung ương xác định đây là Nghị quyết hết sức quan trọng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Chính vì vậy trong thời gian tới sẽ tiếp tục chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, đóng góp to lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Minh Trâm