Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an tỉnh

  1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh.

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

– Áp dụng cho việc Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh.

– Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ triển khai thực hiện quy trình này.

  1. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

– Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015.

– Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

– Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

  1. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

– BCA: Bộ Công an.

– CAT: Công an tỉnh.

– PV05: Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

  1. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1 Cơ sở pháp lý
   – Nghị định số 91/2010/NĐ-CP, ngày 31/07/2017 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

– Thông tư số 12/2019/TT-BCA, ngày 29/5/2019 của Bộ Công an quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân.

5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
   Đúng đối tượng được khen thưởng theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BCA, ngày 29/5/2019 của Bộ Công an quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân.
5.3 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao
   Tờ trình đề nghị khen thưởng. x  
   Danh sách trích ngang các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng. x  
   Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Trưởng Công an xã, Trưởng ban Bảo vệ dân phố, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp, có xác nhận, chữ ký, đóng dấu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thủ trưởng cơ quan x  
   Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân x  
    Bản sao các quyết định, chứng nhận khen thưởng liên quan   x
   Tờ trình của cấp đề nghị khen thưởng x  
   Biên bản cuộc họp xét đề nghị khen thưởng của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp đề nghị khen thưởng x  
5.4 Số lượng hồ sơ
Số lượng hồ sơ: 01 bộ với hình thức thuộc thẩm quyền ký quyết định khen thưởng của Tổng cục, Công an cấp tỉnh; 02 bộ đối với hình thức thuộc thẩm quyền ký quyết định khen thưởng của Bộ.
5.5 Thời hạn giải quyết
20 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.
5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Quảng Bình.
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
   Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày nghỉ lễ, tết).
5.8 Lệ phí
Không.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/

Kết quả

B1    Tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc làm bản báo cáo thành tích xin xác nhận của UBND cấp xã, phường hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quản lý trực tiếp.  

Tập thể, cá nhân

03 ngày Theo mục 5.3
B2    UBND cấp xã, phường tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng xét duyệt và làm tờ trình gửi Công an cấp huyện.

Các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường họp Hội đồng thi đua – khen thưởng xét duyệt và làm tờ trình gửi Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Công an tỉnh

UBND cấp xã, phường 03 ngày  
B3    Công an cấp huyện tổ chức xét duyệt, thẩm định và làm tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện tặng Giấy khen hoặc gửi Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an cấp tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tặng giấy khen. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Công an cấp huyện 03 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ  
B4    Hội đồng thi đua – khen thưởng cấp huyện xét duyệt, báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định tặng giấy khen.

Hội đồng thi đua- khen thưởng Công an tỉnh xét duyệt, báo cáo Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định tặng giấy khen hoặc có tờ trình đề nghị UBND tỉnh, Bộ Công an tặng cờ thi đua, bằng khen.

Hội đồng thi đua khen thưởng cấp huyện và Công an tỉnh 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ  
B5    Trao tặng bằng khen (giấy khen) cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Lãnh đạo Công an tỉnh 05 ngày kể từ ngày có Quyết định khen thưởng Quyết định hành chính.
B6    Thống kê và theo dõi Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ 01 ngày BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ
Lưu ý Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.05 phải được thực hiện theo từng bước công việc của mục 5.9.

Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị.

Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định hiện hành của thủ tục này.

  1. BIỂU MẪU
TT Mã hiệu Tên biểu mẫu
1 BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả
2 BM.02 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ
3 BM.03 Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ
4 BM.04 Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả
5 BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
6 BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ
Một số biểu mẫu khác.
  1. HỒ SƠ CẦN LƯU

Hồ sơ đề nghị Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh gồm những thành phần sau:

TT Hồ sơ lưu
1. Các tài liệu liên quan đến việc Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh.
2. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
3. Sổ theo dõi thống kê kết quả thực hiện TTHC
4. Các hồ sơ khác có liên quan
     Hồ sơ được lưu tại Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, Công an tỉnh Quảng Bình.

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *