Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong thông báo khai báo vũ khí thô sơ cấp xã. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc thông báo khai báo vũ khí thô sơ cấp xã. – Phòng Cảnh sát quản lý …
Đọc tiếp Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an cấp xã

Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp đổi Giấy phép sử …
Đọc tiếp Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp lại Giấy phép sử …
Đọc tiếp Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép sử dụng vũ …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép trang bị vũ …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng

Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp đổi Giấy phép sử …
Đọc tiếp Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp lại Giấy phép sử …
Đọc tiếp Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép sử dụng vũ …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép trang bị vũ …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao

Thông báo khai báo vũ khí thô sơ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong thông báo khai báo vũ khí thô sơ. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc thông báo khai báo vũ khí thô sơ. – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật …
Đọc tiếp Thông báo khai báo vũ khí thô sơ