Lộ trình ban hành NĐ hướng dẫn 12 luật vừa được thông qua

38
Đánh giá bài viết

Quyết định 1357/QĐ-TTg quy định lộ trình ban hành/trình ban hành các Nghị định hướng dẫn 12 Luật vừa được thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV.

 

Ảnh minh họa.

 

– Tháng 9/2017, trình hoặc ban hành :

+ 13 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công: Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (Khoản 3 Điều 13, Điểm a, b, d, e Khoản 4 Điều 13, Khoản 3 Điều 33, Khoản 3 Điều 34, Khoản 4 Điều 65, Khoản 3 Điều 72, Khoản 3 Điều 99, Khoản 2 Điều 113); Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản của Đảng cộng sản Việt Nam (Khoản 3 Điều 67); Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công (Điểm b Khoản 1 Điều 26); Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (Điểm a Khoản 1 Điều 26); Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. (Điểm c Khoản 1 Điều 26, Khoản 3 Điều 49); Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng hải (Khoản 3 Điều 13); Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không (Khoản 3 Điều 13); Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa. (Khoản 3 Điều 13); Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường sắt (Khoản 3 Điều 13); Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi (Khoản 3 Điều 13); Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (Khoản 5 Điều 105); Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT (Khoản 3 Điều 13); Nghị định quy định việc quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân (Khoản 3 Điều 13, Điểm đ Khoản 4 Điều 13); Nghị định quy định việc sắp xếp lại tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị (Khoản 3 Điều 13);

– Tháng 10/2017, trình hoặc ban hành:

+ 05 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương:  Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Quản lý ngoại thương (Điều 5, 10, 28, 21, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 110, 111); Nghị định quy định chi tiết về quản lý, phát triển thương mại biên giới (Điều 53, 54); Nghị định quy định chi tiết các biện pháp phát triển ngoại thương (Điều 104, 105, 106); Nghị định quy định chi tiết các biện pháp phòng vệ thương mại (Điều 67); Nghị định quy định chi tiết về xuất xứ hàng hóa (Điều 32).

+ 04 Nghị định hướng dẫn Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 4 Điều 9); Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Khoản 3 Điều 20); Nghị định quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo.

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật du lịch: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch (Điều 16, Khoản 2, 3 Điều 18, Điều 23, Điều 26, khoản 2 Điều 29, Khoản 4 Điều 31, Khoản 3 Điều 46, Khoản 2 Điều 49, Khoản 4 Điều 70, Khoản 2 Điều 73); Nghị định quy định chi tiết Luật Du lịch về việc lập, quản lý và thực hiện quy hoạch về du lịch (Khoản 2 Điều 22).

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi BLHS 2017: Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 Chương XII của Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị định quy định chi tiết về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Điểm k Khoản 2, Điểm e Khoản 3, Điểm đ Khoản 4 Điều 248, Điểm i Khoản 1, Điểm n Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 249, Điểm i Khoản 1, Điểm o Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 250, Điểm p Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 251 và Điểm i Khoản 1, Điểm n Khoản 2, Điểm h Khoản 3, Điểm h Khoản 4 Điều 252).

+ 01 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

– Tháng 2/2018, trình hoặc ban hành :

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật Đường sắt 2017: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt (Khoản 6 Điều 17, Khoản 2 Điều 26, Khoản 2 Điều 32, Khoản 3 Điều 49, Khoản 4 Điều 56, Khoản 4 Điều 62, Khoản 2 Điều 68); Nghị định quy định về tổ chức, trang phục, phù hiệu, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng bảo vệ trên tàu (Khoản 3 Điều 46).

– Tháng 4/2018, trình hoặc ban hành:

+ Nghị định hướng dẫn Luật Cảnh vệ 2017: Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ (Điều 7, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 20, Điều 23, Khoản 3 Điều 17).

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (Khoản 3 Điều 8).

+ 04 Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (Khoản 4 Điều 16; Khoản 2 Điều 23; Khoản 3 Điều 44); Nghị định về quản lý an toàn đập (Khoản 4 Điều 18; Khoản 6 Điều 45); Nghị định quy định việc hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Khoản 4 Điều 51); Nghị định quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi (Khoản 4 Điều 35; Khoản 3 Điều 36);

+ 02 Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển  giao công nghệ 2017: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (Điều 9, 10, 11, 27, 31, Khoản 3 Điều 32, Điều 35, 36, 40, 42, 43 và khoản 3 Điều 48); Nghị định về khuyến nông (Khoản 4 Điều 52).

+ Nghị định hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017.

 

Tiêu Dao