Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh Quảng Bình

1143
Đánh giá bài viết

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh hiện chiếm hơn 50 quân số của toàn lực lượng, được bố trí công tác ở tất cả các địa bàn, lĩnh vực công tác Công an. Thời gian qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã được cấp ủy, chỉ huy Công an các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đã góp phần xây dựng nên đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng”, “vừa chuyên”, đáp ứng tốt hơn yêu cầu công tác trong tình hình mới. Hầu hết, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Quảng Bình, nêu cao phẩm chất trung thành, tận tụy, mưu trí, dũng cảm, đoàn kết, sáng tạo, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, tệ nạn xã hội, sự tấn công quyết liệt, tinh vi của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; chủ động trong việc tiếp cận và sử dụng thành tựu khoa học công nghệ phục vụ công tác Công an; hàng chục công trình, phần việc thanh niên được triển khai, phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn; đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đoàn viên thanh niên tiêu biểu, lập công xuất sắc trong công tác chiến đấu, lao động và học tập, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo An ninh trật tự trên địa bàn của lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình.

Đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh nói chuyện chuyên đề “Nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đoàn viên Công an tỉnh Quảng Bình”

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đoàn viên thanh niên Công an tỉnh vẫn còn những hạn chế như: Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác thanh niên; công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thanh niên ở một số nơi còn hình thức; vai trò tham mưu của đội ngũ Ban Chấp hành ở cơ sở còn có những hạn chế; các phong trào, chương trình hành động của thanh niên còn chưa gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; một số cán bộ, đoàn viên còn có biểu hiện thiếu ý chí phấn đấu, tư tưởng “bình quân chủ nghĩa”, còn thờ ơ, vô cảm về chính trị, nhận thức chưa đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, thiếu tinh thần, trách nhiệm trong công tác, còn vi phạm điều lệnh Công an nhân dân; có trường hợp vi phạm bị xử lý lỷ luật đã làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Diễn đàn đối thoại “Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng”

Hiện nay, đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra những yêu cầu hết sức nặng nề. Trách nhiệm ấy, vinh dự ấy cũng đang được đặt lên vai của tuổi trẻ Công an nhân dân nói chung và tuổi trẻ Công an Quảng Bình nói riêng, đòi hỏi mỗi một đoàn viên thanh niên Công an tỉnh phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống để trở thành những người chiến sỹ vừa hồng, vừa chuyên, có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, có lòng yêu nước và tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, cần tiếp tục nhận thức đầy đủ về công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên Công an và quán triệt, thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

Một là: Cấp ủy, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương cần đánh giá đúng về vị trí, vai trò của Thanh niên Công an trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị đối với đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị, địa phương. Nội dung giáo dục chính trị, tư tưởng cần tập trung nhấn mạnh vào chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh Công an nhân dân, giáo dục truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân và thanh niên Việt Nam.

Hai là: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của  chỉ huy từng đơn vị đối với công tác bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên thanh niên; chủ động xây dựng các kế hoạch giáo dục, bồi dưỡng lực lượng đoàn viên thanh niên trong đơn vị một cách nghiêm túc và đưa vào trong nghị quyết, chương trình công tác hàng năm để triển khai thực hiện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo, bồi dưỡng, rèn luyện đoàn viên, thanh niên; đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện về cơ chế, kinh phí hoạt động đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên, tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Ba là: Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên ngay tại đơn vị, đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua và các chương trình hành động cách mạng của tuổi trẻ. Việc xây dựng môi trường văn hóa, phát động phong trào có vai trò định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, bồi đắp tình cảm và lý trí cách mạng cho thanh niên, đặc biệt, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chỉ huy Công an và đội ngũ cán bộ Đoàn cốt cán tại các đơn vị cần phải được tiến hành thường xuyên, thông qua việc chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Ngành và của đơn vị, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho thanh niên.

Bốn là: Chú trọng công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là những xu hướng, trào lưu mới trong thanh niên để kịp thời có chủ trương công tác đúng, phù hợp. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tại Công an các đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác tham mưu, tổ chức các chương trình gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, qua đó bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và giải quyết hiệu quả những nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên./.

Nguyễn Thế Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh