Nâng cao vai trò tham mưu nòng cốt, làm tốt nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Quảng Bình

891
Đánh giá bài viết

 

Năm 2016, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 – 2020. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tỉnh ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do sự cố ô nhiễm môi trường biển, hậu quả của 2 cơn bão trong tháng 10 đã gây ra thiệt hại nặng nề ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân; trên một số lĩnh vực như an ninh văn hóa, an ninh tôn giáo, an ninh biên giới, tình hình tội phạm; tai, tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp.

Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của  Ban Bí thư, Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 05/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác bảo vệ ANQG, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (Sau đây gọi tắt là đơn vị) đã phát huy vai trò nòng cốt tích cực, chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham mưu Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng chương trình và tổ chức hội nghị triển khai Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và nhiều văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ như: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28 ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BCA-V28, ngày 23/12/2015 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới… Tham mưu Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh củng cố, kiện toàn Tiểu Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Với vai trò là thường trực Tiểu Ban chỉ đạo, đơn vị đã thường xuyên giữ mối liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia các hoạt động bảo vệ ANTT là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành kế hoạch và phối hợp hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, ký cam kết đảm bảo ANTT ở trên 950 điểm với 185.500 lượt người tham gia, góp phần nâng cao ý thức tham gia phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật của các tầng lớp nhân dân; phối hợp xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự đăng tải trên các phương tiện đại chúng của Trung ương và các địa phương; hướng dẫn các địa phương tuyên truyền hàng ngày qua hệ thống loa truyền thanh ở các khu dân cư. Qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã cung cấp 915 nguồn tin giúp cho lực lượng Công an điều tra, làm rõ 214 vụ; vận động 46 đối tượng truy nã ra tự thú; vận động thu hồi 09 vũ khí quân dụng (03 K54, 03 AK, 02 CKC, 01 tiểu liên), 146 khẩu súng tự chế các loại, 11kg thuốc nổ, 02 thỏi thuốc AD1, 36 đầu đạn các loại, 41 quả mìn tự tạo, 33 kíp nổ, 1.185 viên đạn các loại, 86 vũ khí thô sơ, 57 bộ kích điện.

Quá trình xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đã chú trọng công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, trong năm qua đơn vị đã tham mưu chỉ đạo điểm tổ chức xây dựng 02 mô hình là mô hình “Trường – xã, phường bảo đảm ANTT” được xây dựng ở Trường Đại học Quảng Bình và Phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới và mô hình “Xã lành mạnh không có ma túy” được xây dựng ở xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, đến nay 02 mô hình đã nhân rộng ra 30 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, ngoài ra đã hướng dẫn xây dựng được 7 mô hình điểm ở các huyện, thị xã, thành phố, bước đầu đã phát huy tác dụng trong công tác bảo vệ ANTT ở địa bàn cơ sở. Đặc biệt đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức chức tổng kết 10 năm công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2006 – 2016, qua đánh giá tổng kết, trong 10 năm qua đã củng cố, duy trì 15 mô hình hoạt động hiệu quả có từ trước, xây dựng mới 61 mô hình; nhân rộng 50 mô hình. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 68 mô hình đang hoạt động ở 159 xã, phường, thị trấn và 425 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường. Các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, phát triển trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, với những tên gọi khác nhau, nhiều mô hình là điểm sáng, gương sáng theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải từ cơ sở, có tính xã hội hóa cao được triển khai hầu hết ở các đơn vị, địa phương, được nhân dân đón nhận, tích cực tham gia và đem lại hiệu quả thiết thực.

Để phát huy vai trò của hệ thống chính trị tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đơn vị đã tham mưu Công an tỉnh ký kết và thực hiện các chương trình phối hợp, kế hoạch liên ngành với ban, ngành, đoàn thể, nổi bật là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; phối hợp với sở Giáo dục & Đào tạo đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự trường học, xây dựng mô hình “Trường học an toàn về ANTT”; phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2016 – 2021, hướng dẫn Công an và Ban Dân vận các huyện, thị xã, thành phố trao đổi thông tin về tình hình nhân dân liên quan đến lĩnh vực ANTT, đề xuất các biện pháp giải quyết ổn định ANTT ở những địa bàn, lĩnh vực phức tạp.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tích cực tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện công tác dân vận trong lực lượng Công an tỉnh, hướng dẫn xây dựng 43 mô hình “Dân vận khéo”, tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 13/CT-BCA, ngày 11/10/2001 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân” và triển khai Chỉ thị số 09/CT-BCA-V29 ngày 30/11/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới; phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tham mưu xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT ở cơ sở và đề xuất các chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động theo quy định.

Nhờ làm tốt các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên liên quan đến ANTT, kiềm chế tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 và các hoạt động kỷ niệm, lễ hội quan trọng khác diễn ra trên địa bàn tỉnh. Năm 2016, có 1.160/1.274 khu dân cư; 138/159 xã, phường, thị trấn; 331/362 cơ quan doanh nghiệp; 547/575  nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có 116/136 xã đạt Tiêu chí “An ninh, trật tự xã hội được giữ vững” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2016 phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng 06 bằng khen; Công an tỉnh và các ban, ngành tặng 05 giấy khen, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới cán bộ, chiến sĩ phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ quyết tâm hoàn thành xuất săc mọi nhiệm vụ được giao, ra sức thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (16/6/1967 – 16/6/2017), xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của tỉnh nhà.

Đại tá Phan Văn Định                                   

Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc