Nghiệm thu đề tài “Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”

232

Ngày 17/5/2023, Sở khoa học và Công nghệ tổ chức họp Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh đối với đề tài “Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” do Công an tỉnh chủ trì. Đồng chí Nguyễn Chí Thắng – TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch hội đồng, chủ trì hội nghị.

Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh “Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Tại buổi nghiệm thu, Đại tá, Th.S Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm đề tài khoa học báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đối với đề tài khoa học “Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Đại tá, Th.S Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh, Chủ nhiệm đề tài khoa học báo cáo tại Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.

Theo đó, nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài khoa học “Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” là: làm rõ nhận thức cơ bản về bảo đảm ANTT phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; khảo sát, đánh giá thực trạng bảo đảm ANTT phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Từ đó chỉ ra kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập và nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; đưa ra dự báo tình hình và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả bảo đảm ANTT phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian tới.

Các thành viên hội đồng tham gia phản biện tại buổi đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.
Các thành viên hội đồng tham gia phản biện tại buổi đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.
Các thành viên hội đồng tham gia phản biện tại buổi đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh.

Đối tượng nghiên cứu là thực tiễn bảo đảm ANTT phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đề tài nghiên cứu về bảo đảm ANTT phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do lực lượng Công an tỉnh chủ trì tiến hành, trong mối quan hệ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương, các lực lượng vũ trang của tỉnh và các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng – TUV, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh thông qua kết quả đánh giá của đề tài đạt loại xuất sắc.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên trong Hội đồng Khoa học đánh giá cao kết quả của đề tài “Giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ triển khai các dự án kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”, tính hiệu quả của nhiệm vụ và nhất trí xếp loại của nhiệm vụ: xếp loại xuất sắc.

Trần Tuấn