Phòng Tham mưu- Công an tỉnh phát huy nội lực, tổ chức thực hiện cuộc vận động một cách hiệu quả

67
Đánh giá bài viết

Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong mỗi CBCS Công an Quảng Bình. Đối với phòng Tham mưu- Công an tỉnh thì việc tổ chức thực hiện cuộc vận động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng bởi công việc của họ gắn bó chặt chẽ và hỗ trợ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ huy, là trung tâm điều phối của tất cả các hoạt động trong toàn lực lượng công an tỉnh.
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, ngay khi triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phòng Tham mưu- Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện, cụ thể hóa nội dung cuộc vận động phù hợp với đặc điểm công tác và tình hình đơn vị. Trong đó, đơn vị đã tổ chức cho CBCS viết cam kết thực hiện với những nội dung chủ yếu như: Tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào các mặt công tác công an; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất ban hành các chủ trương, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch công tác gắn với việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện; xây dựng quy chế phối hợp giữa cơ quan tham mưu với các đơn vị nghiệp vụ trong công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin và xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án công tác; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về công tác tham mưu, gắn công tác tham mưu với công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, phục vụ lãnh đạo chỉ huy…
Từ các nội dung đã cam kết, mỗi CBCS phòng Tham mưu luôn tự ý thức chấn chỉnh lễ tiết tác phong trên từng lĩnh vực công tác, từng phần việc chuyên môn, gắn với việc thực hiện các nội dung trọng tâm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Xác định công tác nắm tình hình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động nghiệp vụ của toàn lực lượng, CBCS làm công tác tham mưu Công an tỉnh đã xây dựng cho mình bản lĩnh trong công tác, bằng việc không ngừng nâng cao chất lượng nắm tình hình, trên cơ sở phối hợp giữa cán bộ tham mưu tổng hợp của Công an tỉnh với công an các đơn vị, địa phương và giữa công an các đơn vị địa phương với các phòng nghiệp vụ, giữa các đơn vị nghiệp vụ với trung tâm chỉ huy. Đơn vị cũng đã vận hành có hiệu quả hệ thống Camera giám sát an ninh, phục vụ đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội diễn ra trên địa bàn; đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc an toàn, thông suốt phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ huy trong mọi tình huống.

 

Công tác theo dõi, giám sát an ninh đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên và bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá xã hội diễn ra trên địa bàn.

Trong công tác cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ, Phòng Tham mưu đã chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 331 ngày 20/02/2017 về thực hiện công tác cải cách hành chính, rà soát thủ tục hành chính năm 2017; tiếp tục tham mưu thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020; Đề án cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước về TTATXH giai đoạn 2013-2020, trọng tâm là tăng cường kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính, niêm yết công khai thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương; nghiên cứu, cải tiến quy trình, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục tham mưu thực hiện việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên website Công an tỉnh; thực hiện công khai minh bạch các thủ tục hành chính theo quy định của Bộ Công an. Hoàn thành việc xây dựng mô hình Khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Công an Quảng Bình.
Phát huy sức mạnh nội lực, đưa tinh thần và tính hiệu quả của cuộc vận động gắn với mỗi nhiệm vụ của CBCS. Đây chính là cơ sở để Phòng Tham mưu- Công an tỉnh tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các quyết định chính xác, kịp thời và toàn diện. Mỗi CBCS lực lượng Tham mưu Công an tỉnh tiếp tục kiên định lập trường tư tưởng chính trị, tích cực học tập nghiên cứu, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống…Quyết tâm xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, thật sự là lực lượng có vai trò quan trọng trong tham mưu đề xuất các chủ trương, giải pháp công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng và hậu cần kỹ thuật Công an Quảng Bình.

 

Thiên Ca