Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy tắc ứng xử và việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với CAND

580
Đánh giá bài viết

Trong những năm qua, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, cũng như việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, nhân dân đối với CAND luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã đánh giá tình hình, nguyên nhân, đề ra 4 nhóm giải pháp để khắc phục 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong đó giải pháp xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức, cơ quan, nhân dân; giải pháp phát huy vai trò giám sát của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên là giải pháp quan trọng.

Trong những năm qua, việc xây dựng các chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, cũng như việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, nhân dân đối với CAND luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện.

 

 

Bộ Công an đã phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ như: Cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, CAND vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”; “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Đồng thời ban hành nhiều văn bản quản lý, chỉ đạo về ứng xử của cán bộ, chiến sĩ; về lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND như: Chỉ thị số 03/CT-BCA ngày 18-4-2014 về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 26-10-2016 về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới”; Thông tư số 17/2012/TT-BCA ngày 10-4-2012 quy định về điều lệnh nội vụ CAND; Quyết định ban hành 5 Lời thề danh dự và 10 Điều kỷ luật CAND; Quyết định số 893/QĐ-BCA ngày 4-7-2008 ban hành quy tắc ứng xử của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong CAND; các Quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở… 

Và mới đây nhất, ngày 22-8-2017, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 27/2017/TT-BCA quy định về quy tắc ứng xử của CAND và ngày 29-8-2017 ký Quyết định số 3104/QĐ-BCA ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”… 

 

 

Bố cục, nội dung Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của CAND gồm 3 chương, 16 điều, đã quy định rõ đối tượng áp dụng và phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc ứng xử chung và ứng xử cụ thể trong các mối quan hệ trong nội bộ, với nhân dân, với người vi phạm pháp luật, với tổ chức, cá nhân người nước ngoài, trong gia đình, nơi cư trú và cộng đồng… 

Bố cục, nội dung quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND gồm 3 chương, 14 điều, quy định cụ thể các hình thức, nội dung, biện pháp lấy ý kiến, trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết các ý kiến góp ý của nhân dân. 

Việc ban hành quy định về quy tắc ứng xử của CAND; về tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND là một trong các giải pháp quan trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND với cơ quan, tổ chức, nhân dân; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội với CAND nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND có phong cách bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; đạo đức lối sống trong sáng; tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy; ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Để thực hiện nghiêm túc Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22-8-2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của CAND; Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29-8-2017 của Bộ Công an ban hành “Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND”, theo chúng tôi cần tập trung thực hiện tốt một số  nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22-8-2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của CAND và Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29-8-2017 của Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ nắm, thống nhất thực hiện; gắn với thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND, quy trình, quy chế công tác, quy định về chuẩn mực đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; đồng thời đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Hai là, Công an các đơn vị, địa phương trên cơ sở quy định về quy tắc ứng xử chung của lực lượng CAND và đặc điểm, tình hình, chức năng, nhiệm vụ của mình để xây dựng, đề ra quy định về tiêu chí giao tiếp ứng xử phù hợp với từng lực lượng, từng lĩnh vực công tác để cán bộ, chiến sĩ quán triệt thực hiện. Thường xuyên lồng ghép nội dung giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể quần chúng. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về văn hóa ứng xử; tập huấn, thi tìm hiểu, bồi dưỡng kiến thức về văn hóa ứng xử và kỹ năng giao tiếp cho cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức và nhân dân.

 

 

Ba là, tổ chức cho các ban, ngành, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CAND. Ngoài các biện pháp lấy ý kiến thường xuyên như: Tổ chức công tác trực ban, tiếp dân; đặt hòm thư góp ý tại trụ sở; công khai rộng rãi số điện thoại “đường dây nóng”, điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy; phát phiếu khảo sát sự hài lòng của nhân dân; cần chú trọng tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; gửi văn bản đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp góp ý kiến; tổ chức đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính… để nhân dân góp ý kiến về đạo đức, lối sống, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an và hoạt động của đơn vị Công an cơ sở. Cần đặc biệt chú trọng việc giải quyết, trả lời các ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đúng thẩm quyền và thời gian quy định.

Bốn là, các đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình CAND và Công an đơn vị, địa phương đẩy mạnh tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Thông tư số 27/2017/TT-BCA ngày 22-8-2017 của Bộ Công an quy định về quy tắc ứng xử của CAND và Quyết định số 3104/QĐ-BCA ngày 29-8-2017 của Bộ Công an để các cơ quan, tổ chức và nhân dân biết, giám sát việc thực hiện và tích cực tham gia góp ý xây dựng lực lượng CAND.

Năm là, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương trong thực hiện quy tắc ứng xử của CAND, cũng như việc tổ chức các hình thức tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ CAND. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt quy tắc ứng xử, được các cơ quan, tổ chức và nhân dân khen ngợi; đồng thời tiếp thu rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ và chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, giao tiếp ứng xử và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Phát huy truyền thống vì nước quên thân, vì dân phục vụ 72 năm qua, cán bộ, chiến sĩ CAND quyết tâm tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế, lễ tiết tác phong chính quy, kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), góp phần thiết thực xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. 

Nguồn: Báo Công an nhân dân