Quy định bắt buộc khi đưa hình trẻ em lên báo

42

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 09/2017/TT-BTTTT (có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2017), quy định về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên báo nói, báo hình, báo in, báo điện tử và xuất bản phẩm.

 

Ảnh minh họa.

 

Theo đó, đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử, xuất bản phẩm khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em thì bắt buộc đáp ứng các yêu cầu sau:

– Khi thông tin những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc người liên quan thì phải làm mờ hoặc che mặt trẻ em và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em.

– Khi sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong chương trình phản ánh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật thì:

+ Đối với trẻ em dưới 07 tuổi thì phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định phát luật;

+ Đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của trẻ em và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định pháp luật.

Một số yêu cầu khác:

Điều 4. Các nội dung ưu tiên sản xuất, đăng, phát sóng, xuất bản

1. Các nội dung ưu tiên sản xuất, đăng, phát sóng, xuất bản bao gồm:

a) Thực hiện pháp luật, chính sách về quyền trẻ em;

b) Tìm hiểu, học tập, trao đổi kiến thức, vui chơi, giải trí dành cho trẻ em;

c) Phòng ngừa, phát hiện các yếu tố, hành vi gây tổn hại, xâm hại, bạo lực, bóc lột trẻ em;

d) Hướng dẫn trẻ em kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ và kỹ năng an toàn cho trẻ em;

đ) Giáo dục giới tính, sức khỏe, dinh dưỡng;

e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

2. Trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm, các chuyên đề, chuyên mục về trẻ em tập trung thông tin về việc thực hiện quyền trẻ em; những vấn đề đặt ra trong công tác thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em; chủ đề và các thông điệp Tháng hành động vì trẻ em.

Điều 12. Yêu cầu về thông tin ghi trên xuất bản phẩm dành cho trẻ em

1. Xuất bản phẩm dành cho trẻ em (trừ sách giáo khoa) phải ghi rõ đối tượng phục vụ tại bìa 4 và trang tên sách theo các lứa tuổi sau:

a) Dành cho trẻ em dưới 06 tuổi;

b) Dành cho trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 11 tuổi;

c) Dành cho trẻ em từ 11 tuổi đến dưới 16 tuổi;

d) Trường hợp xuất bản phẩm dành cho trẻ em có cách phân loại độ tuổi khác với quy định tại các điểm a, b và c khoản này thì phải ghi rõ độ tuổi cụ thể.

2. Xuất bản phẩm dành cho trẻ em xuất bản tại Việt Nam bằng tiếng nước ngoài hoặc song ngữ phải ghi tên xuất bản phẩm và các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều này bằng tiếng Việt.

Điều 15. Những yêu cầu bắt buộc khi đăng, phát tin, bài, chương trình liên quan đến trẻ em

1. Đối với báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử

a) Khi thông tin về những vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật mà trẻ em là nạn nhân hoặc là người liên quan, phải làm mờ hoặc che mặt trẻ em và bảo đảm thông tin bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em;

b) Khi sử dụng trẻ em, hình ảnh trẻ em làm nhân vật, hình ảnh minh họa trong các chương trình phản ánh về các vụ việc tiêu cực, vi phạm pháp luật: Đối với trẻ em dưới 07 tuổi, phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành; Đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của trẻ em và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành.

2. Đối với xuất bản phẩm

Khi sử dụng hình ảnh trẻ em để minh họa trên xuất bản phẩm: Đối với trẻ em dưới 07 tuổi, phải có sự đồng ý của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành; Đối với trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên, phải có sự đồng ý của trẻ em và của cha, mẹ, người giám hộ theo quy định hiện hành.

 

Theo Kiểm sát online