Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

341
Đánh giá bài viết

Quyết định Số 29/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành “Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

 

Ảnh minh họa.

 

Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành “Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình” như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.”

Quyết định Số 29/2017/QĐ-UBND Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành “Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”. như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành

Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1646/TTr-SGTVT ngày 04 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2017 và thay thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hiệu lực thi hành tại Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh về ban hành Quy định quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Các quy định khác về Quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Quyết định số  25/2017/QĐ-UBND ngày  26  tháng 7  năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình vẫn như cũ./.

 

Tiêu Dao