Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình

107
Đánh giá bài viết

Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Ảnh minh họa.

 

Bãi bỏ 13 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành (có Danh mục kèm theo).

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

DO UBND TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH ĐƯỢC BÃI BỎ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày  13 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Quảng Bình)

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

LĨNH VỰC LIÊN QUAN HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1.              

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

2.              

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 9 Quy chế Bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM, ĐẢM BẢO AN NINH,

TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI Ở ĐỊA BÀN NÔNG THÔN

3.              

Quyết định

44/1998/QĐ-UB

ngày 13/7/1998

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thuỷ sản của tỉnh.

4.              

Quyết định

74/2002/QĐ-UB

ngày 28/11/2002

Về việc xác lập phạm vi vành đai biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

5.              

Quyết định

75/2002/QĐ-UB

ngày 28/11/2002

Về việc xác định vị trí cắm biển báo vành đai biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

6.              

Quyết định

76/2002/QĐ-UB

ngày 28/11/2002

Về việc xác định vị trí cắm biển báo khu vực biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn tỉnh Quảng Bình.

7.              

Quyết định

13/2003/QĐ-UB

ngày 17/5/2003

Về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý và sử dụng điện ở nông thôn.

8.              

Quyết định

41/2004/QĐ-UB

ngày 23/8/2004

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thanh tra; Luật khiếu nại, tố cáo.

9.              

Quyết định

67/2004/QĐ-UB

ngày 30/9/2004

Về việc Ban hành Quy chế hoạt động và nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện Chỉ thị 01/2004/CT-TTg ngày 02/01/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô.

10.         

Quyết định

28/2005/QĐ-UBND

ngày 09/6/2005

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS và phòng, chống tệ nạn ma tuý, mại dâm.

11.         

Quyết định

02/2006/QĐ-UBND ngày 19/01/2006

Về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thô sơ có tải trọng toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè.

LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP CẬN THÔNG TIN

12.         

Quyết định

43/1999/QĐ-UB

ngày 12/10/1999

Về việc Quy định danh mục tài liệu, thời hạn nộp tài liệu vào lưu trữ và chế độ bảo quản sử dụng tài liệu.

13.         

Quyết định

77/2004/QĐ-UB

ngày 03/11/2004

V/v thành lập và cử thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ tỉnh Quảng Bình.

Tổng cộng:  13 văn bản

         

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình