Quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018

450
Đánh giá bài viết

Ngày 13/11/2017 UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định số 4080/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018.

 

Ảnh minh họa

 

Trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn tuyển chọn thực hiện theo Nghị định số 129/2015/NĐ-CP ngày 15/12/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số Điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP của Chính phủ; về tiêu chuẩn, khám sức khoẻ thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 09/2009/TTLT-BCA-BYT ngày 03/11/2009 của liên Bộ Công an – Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ để tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thực hiện theo nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT-BQP-BGDĐT hướng dẫn bổ sung thực hiện một số điều của Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/3/2007 của Chính phủ; công văn số 3735/X11-X14 ngày 14/4/2014 của Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (nay là Tổng cục Chính trị Công an nhân dân) hướng dẫn thực hiện quy định đối với công dân trúng tuyển vào các trường Công an nhân dân.

Phụ lục kèm theo:

PHỤ LỤC

Giao chỉ tiêu tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia

Công an nhân dân năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố.

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Địa bàn tuyển quân

Phân bổ chỉ tiêu

Đơn vị nhận quân

Công an tỉnh

K20

Tổng cục VIII

Huyện Lệ Thủy

20

10

7

3

Huyện Quảng Ninh

19

10

6

3

Thành phố Đồng Hới

26

15

7

4

Huyện Bố Trạch

26

14

8

4

Huyện Quảng Trạch

17

9

5

3

Thị xã Ba Đồn

16

8

6

2

Huyện Tuyên Hoá

16

7

6

3

Huyện Minh Hoá

15

7

5

3

Cộng

155

80

50

25

 

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình