Sẽ thực hiện công khai báo cáo tài chính nhà nước từ năm 2018

99
Đánh giá bài viết

Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước.

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Tài Chính sẽ thực hiện công khai các thông tin trong báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc bằng các hình thức:

– Đăng trên cổng thông tin điện tử;

– Phát hành ấn phẩm, niêm yết;

– Các hình thức khác theo quy định.

Nội dung công khai (trừ số liệu chi tiết thuộc các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, dự trữ quốc gia) bao gồm:

– Nợ công và các khoản phải trả khác của Nhà nước;
 
– Tình hình tài sản và nguồn vốn của Nhà nước;

– Tình hình thu nhập, chi phí, kết quả hoạt động tài chính nhà nước;

– Tình hình lưu chuyển tiền tệ trên phạm vi toàn quốc.

Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc của Bộ Tài chính sẽ được công khai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo này được báo cáo trước Quốc hội.

Báo cáo tài chính nhà nước đầu tiên được lập theo số liệu tài chính năm 2018.

Nghị định 25/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018.

Tiêu Dao