Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

351
Đánh giá bài viết

Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 1124/UBND-NC về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa

 

Để thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, đồng thời tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Đoàn Luật sư Quảng Bình và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh:

  1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư; Luật Luật sư năm 2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chương trình trọng tâm về cải cách tư pháp giai đoạn 2016-2021 của Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan.
  2. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao tại Đề án và Kế hoạch triển khai Đề án “Củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn Luật sư và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư”; Công văn số 2191/UBND-NC ngày 19/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh và Công văn số 844/UBND-NC ngày 17/5/2017 về việc củng cố, kiện toàn Đoàn Luật sư Quảng Bình. Đối với những nhiệm vụ được UBND tỉnh giao có ấn định thời gian thực hiện nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện hoặc chưa có kết quả thì phải báo cáo bằng văn bản giải trình lý do và xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu.
  3. Sở Tư pháp:

– Tiếp tục tham mưu, đề xuất UBND tỉnh hoặc thực hiện theo thẩm quyền các giải pháp để phát triển nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

– Phối hợp với Đoàn Luật sư Quảng Bình tăng cường công tác theo dõi, quản lý về hoạt động hành nghề của đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh; kiểm soát đầu vào của luật sư đảm bảo luật sư khi được công nhận phải có đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về luật sư.

  1. Đoàn Luật sư và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Bình:

– Thực hiện đầy đủ vai trò, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đặc biệt là việc củng cố, kiện toàn Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và ban hành Nội quy hoạt động của Đoàn Luật sư nhiệm kỳ 2015-2018 đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 844/UBND-NC ngày 17/5/2017 về việc củng cố, kiện toàn Đoàn Luật sư Quảng Bình, theo đó Đoàn Luật sư phải khẩn trương xây dựng Nội quy và Đề án Đại hội bất thường, phương án nhân sự trình UBND tỉnh phê duyệt trước 30/5/2017 nhưng đến nay chưa có kết quả và yêu cầu báo cáo rõ lý do chậm thực hiện.

– Phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư đồng thời tăng cường công tác phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đoàn thể để giám sát hoạt động hành nghề của luật sư là thành viên của Đoàn.

– Tăng cường các hình thức giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối sống, trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ luật sư, xây dựng đội ngũ luật sư giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị có phẩm chất, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh nhằm nâng cao chất lượng, hình ảnh và vị thế của Đoàn Luật sư và đội ngũ luật sư của tỉnh.

  1. Các tổ chức hành nghề luật sư:

– Tăng cường các biện pháp để theo dõi, quản lý đối với đội ngũ luật sư đang tham gia hành nghề tại tổ chức mình. Thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư theo quy định của Luật Luật sư.

– Tích cực đóng góp trí tuệ, phát huy chức năng xã hội của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị của tỉnh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.

Yêu cầu Giám đốc các sở: Tư pháp, Nội vụ; Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Bình và các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Tiêu Dao