Tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

98
Đánh giá bài viết
Ngày 03/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND việc tăng cường công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

Ảnh minh họa.

 

Nội dung Chỉ thị cụ thể như sau:

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, qua 05 năm triển khai thực hiện, công tác xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên, tình hình vi phạm hành chính còn nhiều, việc XLVPHC còn có một số tồn tại, hạn chế, bất cập như: việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm còn hạn chế; có những trường hợp ra quyết định xử phạt chưa đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền và sử dụng biểu mẫu không đúng quy định; việc giao quyền XLVPHC của cấp trưởng cho cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa được đảm bảo; việc lưu hồ sơ XLVPHC chưa đầy đủ, thiếu khoa học; việc thống kê, tổng hợp, báo cáo công tác XLVPHC chưa đầy đủ, kịp thời…

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời để tăng cường hơn nữa công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

a) Bằng nhiều hình thức khác nhau, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các đối tượng có thẩm quyền và có liên quan pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền về XLVPHC nhất là thủ tục giao quyền, thời hạn thi hành quyết định, thời hạn ra quyết định, áp dụng biểu mẫu theo quy định ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

b) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo về kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác XLVPHC; bố trí công chức, viên chức có năng lực, trình độ trực tiếp làm đầu mối thực hiện công tác thi hành pháp luật về tại cơ quan, đơn vị;

c) Thực hiện lưu trữ đầy đủ, khoa học các hồ sơ về XLVPHC; cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về XLVPHC theo quy định tại Nghị định 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và Thông tư số 13/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Bộ Tư pháp về quy trình cung cấp, tiếp nhận, cập nhật thông tin và khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính khi có phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC;

d) Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo về XLVPHC trong ngành, lĩnh vực do mình phụ trách theo quy định của pháp luật; kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, những quy định pháp luật về XLVPHC thuộc phạm vi quản lý của ngành để báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp);

đ) Định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC của cơ quan, đơn vị theo mẫu đề cương tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/4 đối với báo cáo 6 tháng; trước ngày 10/10 đối với báo cáo năm.

2. Ngoài những nhiệm vụ trên, Thủ trưởng một số sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

a) Giám đốc Sở Tư pháp

– Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác XLVPHC; đề xuất, xây dựng và trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về XLVPHC; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về XLVPHC. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, những bất cập trong thực tiễn thi hành pháp luật về XLVPHC báo cáo UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng cơ sở vật chất (đặc biệt là Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC) để tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về XLVPHC.

b) Giám đốc Sở Tài chính

Phối hợp Sở Tư pháp hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương lập dự toán kinh phí phục vụ công tác XLVPHC; phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh hàng năm phân bổ kinh phí để đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác XLVPHC trên địa bàn tỉnh nhất là bảo đảm kinh phí thực hiện việc cập nhật thông tin, đào tạo sử dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính.

c) Giám đốc Sở Y tế

Hướng dẫn thủ tục xác định tình trạng người nghiện ma túy; tổ chức tập huấn, cung cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận đã tập huấn về chẩn đoán nghiện ma túy và điều trị cắt cơn nghiện ma túy cho người có thẩm quyền xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2015/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 09/7/2015 của Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Công an quy định thẩm quyền, thủ tục và quy trình xác định tình trạng nghiện ma túy.

d) Tòa án nhân dân tỉnh

Hướng dẫn, chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện triển khai việc áp dụng biện pháp XLVPHC trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cùng cấp trong việc ban hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

e) Công an tỉnh

Chỉ đạo Công an cấp huyện trong việc phối hợp với Phòng Tư pháp, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Tòa án nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan thực hiện các thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính liên quan đến nhiệm vụ của Công an.

g) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an cùng cấp, UBND cấp xã và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả việc áp dụng các biện pháp XLVPHC trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về XLVPHC trên địa bàn nhất là việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục về xử phạt vi phạm hành chính; lưu trữ hồ sơ về XLVPHC; cập nhật thông tin về XLVPHC khi có phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về XLVPHC. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về XLVPHC theo thẩm quyền; đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác XLVPHC trên địa bàn.

h) Đề nghị UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn UBMT Tổ quốc Việt Nam cấp xã phối hợp trong việc triển khai thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương có thẩm quyền XLVPHC đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, hướng dẫn./.

(Quang Binh Portal)