Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh

123
Đánh giá bài viết
Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 645/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh minh họa.
Kế hoạch nhằm xây dựng cơ chế phối hợp, xác định trách nhiệm và phân công trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các cấp trong quá trình triển khai Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ tiến hành tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và tinh thần, nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07, trong đó tập trung tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, cập nhật và khai thác thông tin về dân cư. Qua đó tạo sự đồng thuận của các cấp, các ngành, sự ủng hộ tích cực của Nhân dân trong quá trình triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cũng sẽ tiến hành rà soát, chỉnh sửa các văn bản liên quan đến công tác quản lý dân cư phục vụ ứng dụng hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư thống nhất, hiệu quả, đặc biệt là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân…

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan truyền thông của tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến từng hộ gia đình, người dân về vị trí, vai trò của Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

(Quang Binh Portal)