Tập huấn Điều lệnh, Quân sự, Võ thuật năm 2017

269
Đánh giá bài viết

Công an tỉnh đã và đang  tổ chức 3 lớp tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2017 cho chỉ huy của Công an các đơn vị, địa phương và cán bộ chuyên trách làm công tác này trong Công an toàn tỉnh.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên đã được quán triệt đầy đủ nội dung của Thông tư số 17, 18, 19/2012/TT-BCA; Thông tư số 37/2015/TT-BCA quy định về điều lệnh CAND; Hướng dẫn số 14984/X11-X15, ngày 16/12/2016 về thực hiện một số nghi lễ trong CAND và các văn bản mới của Bộ Công an về công tác Điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND; một số vấn đề về nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; đánh giá tình hình, kết quả công tác điều lệnh, huấn luyện quân sự, võ thuật trong thời gian qua và nhiệm vụ công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật thời gian tới. Ngoài ra, lớp tập huấn cũng đã được huấn luyện thực hành các nội dung về: Điều lệnh đội ngũ, nghi lễ, quân sự và võ thuật Công an nhân dân.

Huấn luyện Điều lệnh Công an nhân dân

Qua lớp tập huấn lần này, tiếp tục giúp cho đội ngũ chỉ huy và cán bộ chuyên trách làm công tác QS-ĐL-VT Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tham mưu, hướng dẫn, chỉ huy điều hành, đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành điều lệnh của CBCS ở Công an các đơn vị, địa phương. Qua đó, nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hóa ứng xử và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Kiểm tra bắn đạn thật

Ngay sau lớp của cán bộ, chỉ huy, Công an tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức lớp cán bộ làm công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật của Công an các đơn vị, địa phương dự kiến từ ngày 03/7 đến ngày 14/7/2017 để trực tiếp huấn luyện cho toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong toàn lực lượng.

Quang Văn – Thanh Hương