Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

763

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngày 14/6/2017, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 2043/QĐ-BCA-V19 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và Quyết định số 2044/QĐ-BCA-V19 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính. Theo quy định của Bộ Công an, danh mục Thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận, hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 96 thủ tục, trên 07 lĩnh vực; danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích 27 thủ tục, trên 04 lĩnh vực; danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích 57 thủ tục hành chính, trên 06 lĩnh vực. Cụ thể: 

I. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CẤP GIẢI QUYẾT

Trung ương

Tỉnh

Huyện

Xã

A. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

1

Cấp giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài

x

x

   

2

Thủ tục cấp giấy miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam

x

     

3

Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài.

x

x

   

4

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

x

     

5

Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

x

x

   

6

Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

x

x

   

7

Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

x

x

   

8

Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

x

     

9

Cấp lại giấy miễn thị thực tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

x

     

10

Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực

x

x

   

11

Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

x

x

   

12

Cấp lại giấy phép xuất, nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam

x

x

   

13

Trình báo mất thẻ ABTC

x

     

14

Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của người nước ngoài

x

     

15

Cấp thị thực điện tử theo đề nghị của cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh

x

     

16

Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là công dân Việt Nam bị mua bán ra nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

17

Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

18

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

 

x

   

19

Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

20

Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

21

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

22

Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp xã

     

x

23

Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng phiếu khai báo tạm trú

     

x

B. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CON DẤU

1

Giải quyết thủ tục làm con dấu có biểu tượng, chữ nước ngoài, tên viết tắt và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

x

x

   

2

Giải quyết thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

x

x

   

3

Giải quyết thủ tục làm con dấu thứ hai và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

x

x

   

4

Giải quyết thủ tục đổi con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

x

x

   

5

Giải quyết thủ tục làm lại con dấu và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

x

x

   

6

Giải quyết thủ tục làm con dấu thu nhỏ, dấu nổi, dấu xi và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu

x

x

   

C. LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

1

Cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa vào Việt Nam tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

x

     

2

Cấp giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

x

     

3

Cấp giấy phép mua vũ khí thô sơ

x

x

   

4

Cấp giấy phép mua công cụ hỗ trợ

x

x

   

5

Cấp giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Bộ Công an

x

     

6

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

x

x

   

7

Cấp đổi giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

x

x

   

8

Cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

x

x

   

9

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

x

x

   

10

Cấp đổi giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

x

x

   

11

Cấp lại giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

x

x

   

12

Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí

x

x

   

13

Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

x

x

   

14

Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

x

x

   

15

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

x

x

   

16

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

x

x

   

17

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

x

x

   

18

Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

x

x

   

19

Cấp giấy xác nhận đăng ký vũ khí thô sơ

x

x

   

20

Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

x

x

   

21

Cấp giấy xác nhận khai báo vũ khí thô sơ

     

x

D. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

1

Đăng ký xe tạm thời

x

x

   

2

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

x

x

   

3

Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên

x

x

   

4

Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số khu kinh tế – thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ vào hoạt động trong nội địa

 

x

   

5

Đăng ký mô tô, xe gắn máy tạm thời tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

   

x

 

6

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

   

x

 

Đ. LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ

1

Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

x

x

   

2

Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân

x

x

   

3

Tuyển lao động hợp đồng tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập có thu trong lực lượng Công an nhân dân tại các tổng cục, bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ

x

     

4

Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

5

Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

   

E. LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH

1

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với Sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân

x

x

   

2

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc

x

x

   

3

Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)… trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết)

x

x

   

4

Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

x

x

   

5

 

Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ  tham gia Công an nhân dân

x

x

   

6

Cấp thẻ bảo hiểm y tế

x

x

   

7

Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

x

x

   

8

Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế

x

x

   

9

Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

x

   

10

Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

11

Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

12

Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

13

Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

14

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

15

Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

16

Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

17

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

18

Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

G. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

1

Đăng ký thường trú

   

x

x

2

Tách sổ hộ khẩu

   

x

x

3

Cấp đổi sổ hộ khẩu

   

x

x

4

Cấp lại sổ hộ khẩu

   

x

x

5

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu

   

x

x

6

Xóa đăng ký thường trú

   

x

x

7

Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú

   

x

x

8

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

   

x

x

9

Cấp giấy chuyển hộ khẩu

   

x

x

10

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

     

x

11

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

     

x

12

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

     

x

13

Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã

     

x

14

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

     

x

15

Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

     

x

16

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

     

x

17

Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã

     

x

II. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CẤP GIẢI QUYẾT

Trung ương

Tỉnh

Huyện

Xã

A. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

1

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

x

x

   

2

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

x

x

   

3

Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

x

x

   

4

Đăng ký tài khoản điện tử (xin cấp thị thực)

x

     

5

Hủy tài khoản điện tử trong trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản

x

     

6

Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện

   

x

 

B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRÂT TỰ

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

x

 

2

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

x

 

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

x

 

C. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

1

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

2

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

3

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

4

Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

x

     

5

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

x

     

6

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

x

     

7

Bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

x

     

8

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

x

x

   

9

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

x

x

   

10

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

11

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   
           

12

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

x

x

   

13

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

14

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

 

x

   

15

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

 

x

   

16

Thông báo cam kết về việc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và đối với cơ sở thuộc Phụ lục III – ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

 

x

   

G. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

x

x

x

x

2

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

x

x

x

x

III. Danh mục thủ tục hành chính thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

CẤP GIẢI QUYẾT

Trung ương

Tỉnh

Huyện

Xã

A. LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

1

Cấp hộ chiếu phổ thông

x

x

   

2

Cấp lại hộ chiếu phổ thông

x

x

   

3

Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông

x

x

   

4

Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho danh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

x

     

5

Cấp lại thẻ ABTC cho danh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an

x

     

6

Đăng ký tài khoản điện tử (xin cấp thị thực)

x

     

7

Hủy tài khoản điện tử trongn trường hợp cơ quan, tổ chức có tài khoản đề nghị bằng văn bản

x

     

8

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho công dân Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

9

Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào cho cán bộ, công nhân, viên chức Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

10

Cấp giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào nhập cảnh bằng Giấy thông hành biên giới tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

11

Cấp giấy thông hành biên giới cho cán bộ, viên chức, công nhân sang Campuchia tại Công an cấp tỉnh biên giới tiếp giáp với Campuchia

 

x

   

12

Cấp giấy thông hành nhập, xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp giáp với Việt Nam tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

13

Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc ở Công an cấp huyện

   

x

 

B. LĨNH VỰC QUẢN LÝ NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

x

 

2

Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

x

 

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

x

x

x

 

C. LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

1

Đăng ký, cấp biển số xe

x

x

   

2

Đăng ký sang tên xe tại Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an

x

     

3

Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố khác tại Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an

x

     

4

Đăng ký xe từ Công an địa phương chuyển đến Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an

x

     

5

Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

x

x

   

6

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

x

x

   

7

Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

8

Sang tên, di chuyển xe đi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

9

Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh

 

x

   

10

Đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

   

x

 

11

Đăng ký sang tên mô tô, xe gắn máy trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

   

x

 

12

Sang tên, di chuyển mô tô, xe gắn máy đi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

   

x

 

13

Đăng ký mô tô, xe gắn máy từ tỉnh khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

   

x

 

14

Đổi giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

   

x

 

15

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe gắn máy và biển số xe tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

   

x

 

D. LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

1

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

x

x

   

2

Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

3

Đổi giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

4

Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

5

Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

x

     

6

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

x

     

7

Cấp đổi chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

x

     

8

Bổ sung chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy

x

     

9

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án, công trình quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

x

x

   

10

Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy

x

x

   

11

Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

12

Cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

13

Đổi giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

14

Cấp lại giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

15

Kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy

x

x

   

16

Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ

 

x

   

17

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở

 

x

   

Đ. LĨNH VỰC CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

1

Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

x

x

x

 

2

Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

x

x

x

 

3

Đổi thẻ Căn cước công dân

x

x

x

 

4

Cấp lại thẻ Căn cước công dân

x

x

x

 

5

 

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

x

x

x

 

6

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi cấp thẻ Căn cước công dân chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

x

x

x

 

7

Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân

x

x

x

 

G. LĨNH VỰC KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

1

Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

x

x

x

 

2

Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân

x

x

x

 

 Việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi giải quyết các thủ tục hành chính được thuận tiện, tiết kiệm thời gian đi lại cho cơ quan, tổ chức, công dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính. Các điểm giao dịch không bị quá tải, giảm áp lực cho cán bộ trực tiếp giao dịch, từ đó cán bộ có thời gian tập trung cho công tác chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời giải quyết các hồ sơ, nâng cao chất lượng hiệu quả phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tuy nhiên, công việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính là một thủ tục hành chính mới, chưa được áp dụng rộng rãi. Một số cá nhân, tổ thức khi đến thực hiện chuyển hồ sơ còn gặp nhiều khó khăn; tâm lý của một số người dân còn e ngại, sợ không an toàn khi sử dụng dịch vụ này. Do đó, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng và tích cực trong nhân dân; đồng thời tăng cường phối hợp, tổ chức tập huấn về cách thức thực hiện.

Đội Pháp chế & CCHC, TP – PV11