Thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân

319

Ngày 20/02/2020, Thông tư số 18/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân chính thức được ban hành.

Ảnh minh họa.

Thông tư gồm 03 chương 17 điều (Chương I từ điều 1 đến điều 4;Chương II từ điều 5 đến điều 15; Chương III từ điều 16 đến điều 17): quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung thực hiện dân chủ trong nội bộ đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và đơn vị Công an được giao thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH); thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và đơn vị Công an thực hiện công tác PCCC & CNCH đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương; cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân thực hiện công tác PCCC & CNCH; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân hoạt động trên lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (gọi chung là cơ quan, tổ chức, cá nhân) có quyền và nghĩa vụ liên quan đến hoạt động PCCC & CNCH.

Theo đó, tại Chương II của Thông tư quy định cụ thể 03 nội dung, bao gồm: Thực hiện dân chủ trong nội bộ đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy và đơn vị Công an được giao thực hiện công tác PCCC & CNCH; Thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, Điều 3 của Thông tư nêu rõ mục đích thực hiện dân chủ trong công tác PCCC & CNCH, như sau:
– Phát huy quyền làm chủ của nhân dân; huy động cơ quan, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia công tác PCCC & CNCH theo phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát” theo quy định của pháp luật.
– Góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chống các hành vi, biểu hiện cửa quyền, tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
– Phát huy tính chủ động của cán bộ, công chức, viên chức Công an nhân dân, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 4 năm 2020 và thay thế Thông tư số 53/2009/TT-BCA ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy./.

Theo Cổng TTĐT Bộ Công an