Tiếp tục đổi mới và phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Văn Hóa

66
Đánh giá bài viết

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Đúng vậy, trong tiến trình cách mạng nước ta, việc lấy dân làm gốc và dựa vào sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân để thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng là cốt yếu.

Thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự. Những năm qua, Ban Công an xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương đề ra nhiều biện pháp, kế hoạch chỉ đạo các cấp, các ngành, các lực lượng tăng cường xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chính trị nội bộ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chú trọng phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa bàn cơ sở.

Công an xã Văn Hóa hướng dẫn người dân đăng ký hộ khẩu

Để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an xã đã tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền, tổ chức ký kết nhiều quy chế phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban quân sự, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh và Hội phụ nữ xã…Qua thực hiện các nghị quyết liên tịch và quy chế phối hợp giữa Ban Công an xã với các lực lượng đã được phát huy hiệu quả, ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Huy động đông đảo các tầng lớp nhân dân tích tham gia bảo vệ an ninh trật tự; biện pháp xây dựng đa dạng, phong phú và đổi mới theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng thôn, xóm,  từng đối tượng. Qua phong trào, nhân dân đã tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an; cung cấp hàng trăm tin báo, tố giác tội phạm, trong đó có nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm an ninh trật tự ngay tại cơ sở; các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở không ngừng được chăm lo, củng cố. Hiện Ban Công an xã gồm 14 đồng chí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, được bồi dưỡng về kiến thức nghiệp vụ và pháp luật; hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Chú trọng công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, Ban Công an xã đã tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương, xây dựng, củng cố hơn 20 mô hình tổ chức quần chúng đảm bảo an ninh trật tự rộng khắp, xuống tận thôn xóm, cụm dân cư, các mô hình được xây dựng sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình, được nhân dân đồng tình hưởng ứng và đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là các mô hình: Tổ tuần tra an ninh thôn, phát huy vai trò, hiệu quả của các Tộc họ trong việc quản lý và giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, tổ liên gia tự quản, tiếng kẻng an ninh…

Qua công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, năm 2017, Ban Công an xã đã tổ chức, phối hợp với các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân gọi hỏi răn đe trên 20 đối tượng, cảm hóa giáo dục tại xã 15 đối đối tượng vi phạm pháp luật chưa đến mức phải xử lý theo quy định của pháp luật; vận động thu hồi 03 khẩu súng tự chế và nhiều hung khí khác. Phối hợp điều tra, làm rõ 12 vụ việc/ 15 đối tượng liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự, tổ chức hàng chục đợt tuần tra với hàng trăm lượt người tham gia; thường xuyên kiểm tra tạm trú, tạm vắng. Tuyên truyền về Nghị định số 36, 46, 167, Pháp lệnh số 12, quy định về xử phạt vi phạm trên lĩnh vực ANTT, về TTATGT đường bộ, ma túy, về lĩnh vực kinh doanh, tàng trữ, mua bán, vận chuyển và đốt pháo…vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thù địch, phản động cách mạng và các loại tội phạm, với 15 đợt, hơn 2000 lượt người tham gia tại các địa điểm như; trường học, hội trường, nhà văn hóa thôn, xóm và tuyên truyền nhiều lần trên hệ thống loa truyền thanh toàn xã…

Có thể khẳng định, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Văn Hóa đã được Ban Công an xã tích cực tham mưu, xây dựng và củng cố hiệu quả, làm khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ đảm an ninh trật tự, có tác dụng thúc đẩy phong trào thi đua khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Với những kết quả đã đạt được, Ban Công an xã Văn Hóa vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình và UBND huyện Tuyên Hóa tặng nhiều Giấy khen về thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, chiến đấu.

Những năm tới, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, địa bàn Quảng Bình chúng ta đang phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức mới. Lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển miền trung thời gian qua và chủ trương xây dựng các dự án  của tỉnh nhà sẽ là vấn đề để các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan trong tôn giáo tiếp tục gia tăng các hoạt động xuyên tạc, chống phá nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước bằng các phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; vi phạm pháp luật và tội phạm có xu hướng gia tăng. Trước bối cảnh đó, để xây dựng, củng cố và nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; cần thiết phải đề ra một số giải pháp cụ thể như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiệnChỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh Quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể từng thôn, từng xóm, cụm dân cư gắn với các phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận độngtoàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xóa đói giảm nghèo.

2. Xây dựng Ban Công an xã trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, là lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Củng cố và phát huy người có uy tín trên địa bàn, các tổ chức chính trị, xã hội tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng, chống tội phạm; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư…

3. Đẩy mạnh quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tổ chức ký cam kết, giao ước thi đua xây dựng gia đình, địa bàn dân cư, đơn vị, trường học an toàn về an ninh trật tự.

4. Tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, việc chấp hành hương ước, quy ước làng xóm, dòng họ…

5. Phối hợp xây dựng, củng cố khu dân cư, cơ quan, trường học an toàn về an ninh trật tự kết hợp nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, động viên, đề xuất khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an Tổ quốc.

Ngọc Hà