Tìm hiểu nội dung về “Giáo dục tại xã phường, thị trấn”

2074

“Giáo dục tại xã phường, thị trấn” quy định tại Điều 95 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sữa đổi, bổ sung năm 2017).

Ảnh minh họa.

1. Biện pháp giáo dục tại xã phường, thị trấn có thể được áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong những trường hợp sau đây:
a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

Đây là trường hợp người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng theo quy định tại Điều 9 BLHS năm 2015 nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm); Điều 171 (tội cướp giật tài sản); Điều 258 (tội sản xuất trái phép chất ma túy); Điều 249 (tội tàng trữ trái phép chất ma túy); Điều 250 (tội vận chuyển trái phép chất ma túy); Điều 251 (tội mua bán trái phép chất ma túy); Điều 252 (tội chiếm đoạt chất ma túy) của Bộ luật hình sự năm 2015.

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

Đây là trường hợp người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật này, trừ trường hợp quy định tại Điều 123 (tội giết người); Điều 134, các khoản 4, 5 và khoản 6 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác); Điều 141 (tội hiếp dâm),…của BLHS năm 2015.

Như vậy, tội phạm mà người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện phải là tội rất nghiêm trọng do cố ý trong số các tội sau đây: tội cưỡng dâm (khoản 2 Điều 143); tội mua bán người (khoản 1, khoản 2 Điều 150); tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (khoản 3, Điều 169); tội cưỡng đoạt tài sản (khoản 2, khoản 3 Điều 170); tội trộm cắp tài sản (khoản 3, Điều 173); tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (khoản 3 Điều 178); tội tổ chức đua xe trái phép (khoản 3 Điều 265); tội đua xe trái phép (khoản 3, khoản 4 Điều 266); tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử (khoản 3, điều 286); tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử(khoản 3, điều 287); tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác (khoản 3, điều 289); tội sử dụng vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản ((khoản 3, điều 290); tội khủng bố (khoản 2, Điều 299); tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 1 Điều 303); tội chế tạo tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự (khoản 2, khoản 3 Điều 304).

Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thỏa mãn điều kiện nêu trên với thời hạn từ 01 năm đến 02 năm.

2. Người được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động;

b) Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn;

Người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn theo quy định cụ thể của Luật thi hành án hình sự.

c) Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép;

Khác với người bị áp dụng biện pháp khiển trách và hòa giải tại cộng đồng, người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cần tuân thủ chặt chẽ sự quản lý, giáo dục của gia đình và xã, phường, thị trấn cần tuân thủ chặt chẽ sự quản lý, giáo dục của gia đình và xã, phường, thị trấn. Vì vậy, người bị áp dụng biện pháp giám sát, giáo dục này chỉ được phép đi khỏi nơi cư trú khi được người trực tiếp giám sát, giáo dục cho phép.

d) Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này. Đây cũng là các nghĩa vụ được quy định đối với người bị khiển trách.

3. Mặc dù thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án quyết định từ khi áp dụng biện pháp này đối với người dưới 18 tuổi phạm tội nhưng Điều luật này cũng quy định việc cơ quan có thẩm quyền có thể chấm dứt thời hạn này sớm hơn so với thời hạn đã tuyên khi người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn được tuyên và có nhiều tiến bộ đồng thời được Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm quản lý, giáo dục đề nghị chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn tích cực chấp hành các nghĩa vụ theo quy định.

1. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án có thể áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 01 năm đến 02 năm đối với người dưới 18 tuổi phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọngthuộc trường hợpquy định tại điểm a khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này;

b) Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọngthuộc trường hợpquy định tại điểm b khoản 2 Điều 91 của Bộ luật này.

2. Người được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Tòa án giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức giám sát, giáo dục phải thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

a) Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động;

b) Chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, xã, phường, thị trấn;

c) Không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép;

d) Các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 Điều 93 của Bộ luật này.

3. Nếu người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn đã chấp hành một phần hai thời hạn và có nhiều tiến bộ thì theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã được giao trách nhiệm giám sát, giáo dục, cơ quan đã áp dụng biện pháp này có thể quyết định chấm dứt thời hạn giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

 

Tiêu Dao