Toàn tỉnh có 12 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

214

Đó là thông tin tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020.

Ảnh minh họa.

Theo đó, 12 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh gồm: Quảng Minh, Quảng Văn, Quảng Sơn, Quảng Trung (thị xã Ba Đồn); Phù Hóa, Quảng Đông (huyện Quảng Trạch); Mỹ Trạch (huyện Bố Trạch); Hiền Ninh, Duy Ninh, Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và Hưng Thủy, Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy). Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thực hiện cơ chế quản lý, nội dung đầu tư theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các địa phương có xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo chỉ đạo việc lập kế hoạch, phê duyệt và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư đúng mục đích, đối tượng, nội dung hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Được biết, cả nước có 291 xã ở 82 huyện của 23 tỉnh được hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

(Theo Quảng Bình Portal)