Triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

75
Đánh giá bài viết

Ngày 16-1, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (BCĐ 138) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019. Dự và chủ trì có đồng chí Trần Tiến Dũng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo và đồng chí Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo.

Hội nghị triển khai chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.

Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân nên tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh cơ bản giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục phát triển trên toàn tỉnh và đạt được những kết quả quan trọng. Từ trong phong trào này, đã xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến. Các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân giải quyết, ổn định tình hình ở những địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. Lực lượng làm công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở không ngừng được củng cố, phát huy vai trò nòng cốt, chủ động ngăn chặn, giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.

Đại tá Trần Minh Thùy – Phó giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo báo cáo kết quả công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 tại hội nghị.

Tổng kết năm 2018, toàn tỉnh có 1.046/1.205 khu dân cư, 126/159 xã, phường, thị trấn, 314/337 cơ quan, doanh nghiệp và 597/625 trường học được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; tiếp tục duy trì cũng cố các mô hình tự quản về ANTT; có 268 tập thể và 178 cá nhân được các cấp khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế cần khắc phục, như: việc tham mưu triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số địa phương còn chậm; nội dung, hình thức, biện pháp phát động phong trào còn đơn giản nên hiệu quả chưa cao; việc xây dựng, củng cố mô hình ở một số nơi chưa chú trọng; chế độ, chính sách đãi ngộ đối với lực lượng nòng cốt làm công tác ANTT ở cơ sở chưa thỏa đáng…

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham luận đã nêu ra một số biện pháp, giải pháp và kinh nghiệm tại địa phương, đơn vị mình trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT và thống nhất những nội dung trong chương trình công tác năm 2019 do BCĐ 138 tỉnh ban hành. Theo đó, BCĐ 138 tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tập trung chỉ đạo xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các địa bàn phức tạp về ANTT, biên giới, ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo và trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; đổi mới biện pháp trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp với từng lĩnh vực, vùng miền, đặc điểm dân cư, điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và công tác dân vận.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao Cờ thi đua của Bộ Công an đối với các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
Lãnh đạo UBND tỉnh trao cờ thi đua của UBND tỉnh đối với các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018.
Các tập thể và cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Lãnh đạo Công an tỉnh trao bằng khen của Bộ Công an đối với các tập thể, cá nhân.

Cũng tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương của Bộ Công an, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND và Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2018.

 

                                                                 Trần Tuấn