Bắt đầu từ ngày 04/01/2018 thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công

71
Đánh giá bài viết

Công văn số 2428/UBND-KSTT ngày 28/12/2017 về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Hành chính công.

 

Ảnh minh họa.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành chuyên môn phối hợp với Trung tâm Hành chính công tổ chức thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả đối với các TTHC đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công theo Danh mục được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4667/QĐ-UBND và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 4693/QĐ-UBND nêu trên. Thời gian thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công bắt đầu từ ngày 04/01/2018.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành chuyên môn cử công chức, viên chức đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công theo Danh sách được phê duyệt tại Quyết định số 352/QĐ-SNV ngày 25/12/2017 của Sở Nội vụ; công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công có mặt tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh vào lúc 08 giờ ngày 02/01/2018 để nhận nhiệm vụ, chạy thử phần mềm xử lý TTHC và vận hành các hệ thống thiết bị khác.

Mặt khác, Văn phòng UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm Hành chính công phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị điều kiện cần thiết đảm bảo cho hoạt động của Trung tâm Hành chính công được vận hành thông suốt.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình và các cơ quan báo chí trên địa bàn có trách nhiệm thông báo rộng rãi về chủ trương của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp biết và đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công.

 

Theo CTTĐT tỉnh Quảng Bình