Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quan

40
Đánh giá bài viết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo quy định hiện hành.

 

qlcl

 

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải kết hợp việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng với Chính phủ điện tử để bảo đảm hiệu quả của các hoạt động.

Bộ Tư pháp có hướng dẫn việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan ngành dọc tại địa phương.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Những năm gần đây, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã có nhiều nỗ lực trong việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Việc áp dụng hệ thống quản lý này đã góp phần đắc lực trong công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan. Qua đó đã từng bước tạo được lòng tin, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi giao dịch với cơ quan hành chính Nhà nước.

Tiêu Dao