Bộ Công an: Hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trong Công an nhân dân năm 2018

578

Thực hiện Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật đã được thành lập, sử dụng có hiệu quả ở Công an các đơn vị, địa phương, phục vụ hiệu quả nhu cầu tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật và năng lực áp dụng pháp luật của lực lượng Công an nhân dân.

Để tiếp tục phát huy vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 738/BCA-V19, ngày 04/4/2018 hướng dẫn xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách Pháp luật trong Công an nhân dân năm 2018 gửi đến Công an các đơn vị, địa phương. Có nội dung là:

1. Đẩy mạnh xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg đến từng Công an cơ sở của Công an các đơn vị, địa phương, bảo đảm tất cả cán bộ, chiến sỹ có điều kiện thuận lợi để đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong quá trình thực thi công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo Hiến pháp và pháp luật; đồng thời giáo dục, hướng dẫn cho cán bộ, chiến sỹ có ý thức, văn hóa đọc sách nói chung, sách pháp luật nói riêng và biết cách tìm hiểu, khai thác Tủ sách pháp luật. Tổ chức đợt cao điểm phát động phong trào đọc sách và tôn vinh văn hóa đọc vào “Ngày Sách Việt Nam” (ngày 21/4), Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11).

Có giải pháp nâng cáo chất lượng hoạt động của Tủ sách pháp luật nhằm phát huy vai trò là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với nhiệm vụ và giải pháp đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới theo Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới.

2. Trên cơ sở Danh mục sách, tài liệu pháp luật định kỳ (06 tháng, hàng năm) do Bộ Tư pháp hướng dẫn (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp), cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của đơn vị mình chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, bổ sung, hệ thống hóa sách, báo, tài liệu bảo đảm phù hợp, thiết thực.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, cập nhật, cung cấp các văn bản, tài liệu cho Tủ sách pháp luật; khai thác, tra cứu văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu pháp luật thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật (http://vbpl.vn), Hệ Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và Trang thông tin điện tử của Công an các đơn vị, địa phương.

4. Kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật hàng năm được dự toán trong kinh phí bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định tại Thông tư số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Công an các đơn vị, địa phương quan tâm bố trí và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả kinh phí xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; khuyến khích các đơn vị, cán bộ, chiến sỹ đóng góp sách, báo, tài liệu pháp luật, kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật.

5. Tổng kết, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc từ thể chế, chính sách, nhất là vướng mắc, bất cập của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg; kiến nghị biện pháp khắc phục, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật; đề xuất mô hình Tủ sách pháp luật phù hợp với đơn vị mình.

 

Sau đây là một số hình ảnh triển lãm “Sách với cán bộ, chiến sỹ Pháp chế Công an nhân dân” vào ngày 21/4/2017.

 

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh giới thiệu 2 cuốn sách mới phát hành.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Ngọc Anh ký tặng sách cho các đoàn viên, thanh niên.

 

 

 

Ảnh nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an 

 

PV11 – Đội Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp