Tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

32
Đánh giá bài viết

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 30/2017/NĐ-CP gồm 10 chương 34 điều quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

 

Ảnh minh họa.

Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài liên quan đến hoạt động ứng phó, diễn tập ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Việt Nam và vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn do Việt Nam đảm nhiệm.

Tại Điều 5 quy định về hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Điều 29 quy định trách nhiệm của bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, trong đó Bộ Công an có hệ thống tổ chức và trách nhiệm như sau:

* Về hệ thống tổ chức ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn gồm có các đơn vị chuyên trách và các đơn vị kiêm nhiệm: 

– Các đơn vị chuyên trách: Các đơn vị của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

– Các đơn vị kiêm nhiệm: Các đơn vị của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động; Trung tâm huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ.

* Về trách nhiệm của bộ, ngành, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, Bộ Công an có trách nhiệm:

– Phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 29 Nghị định này;

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Kế hoạch cấp quốc gia ứng phó sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư; quản lý và sử dụng lực lượng Công an chuyên trách làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định;

– Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan và chính quyền địa phương bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng khu vực xảy ra sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;

– Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức lực lượng, phương tiện ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 5 năm 2017; bãi bỏ Quyết định số 76/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về kiện toàn Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn và Hệ thống tổ chức tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành Trung ương và địa phương và các quy định trước đây trái với Nghị định này./.

Tiêu Dao