Công an tỉnh nghiêm túc trong việc tổ chức học tập Nghị quyết TW5

227
Đánh giá bài viết

Sáng ngày 20-7-2017, các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trong Đảng bộ Công an tỉnh đã tổ chức tiếp sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình cho đảng viên học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) tại trụ sở đơn vị một cách nghiêm túc và đảm bảo các yêu cầu đề ra.

Trước đó, thực hiện Kế hoạch số 40-KH/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) và Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU, ngày 05/7/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) qua chương trình truyền hình trực tiếp và tiếp sóng Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình; Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 129-HD/ĐUCA, ngày 13/7/2017 để tổ chức thực hiện trong Đảng bộ Công an tỉnh; đồng thời chỉ đạo Đội Điều lệnh Công an tỉnh có kế hoạch kiểm tra quân số, ý thức, thái độ học tập và các các điều kiện cần thiết phục vụ học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết.

Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động và bảo vệ, Công an tỉnh nghiêm túc thực hiện việc tổ chức học tập Nghị quyết TW5 với tỷ lệ trên 98% cán bộ, đảng viên tham gia.

Tổng số tổ chức cơ sở đảng đăng ký 30/30 đạt 100%. Tổng số đảng viên dự kiến tham gia gồm 963/991 đồng chí, đạt 97,2% và tổng số điểm tổ chức gồm 38 điểm. Đáng nghi nhận là tại Đảng bộ Phòng Cảnh sát Cơ động và bảo vệ, Công an tỉnh việc tổ chức học tập Nghị quyết TW5 được thực hiện rất nghiêm túc, tỷ lệ đảng viên tham gia học tập Nghị quyết đạt tỷ lệ trên 98% và công tác tổ chức, chuẩn bị thực hiện đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian kế hoạch đề ra và xây dựng chương trình hành động của cấp mình. Nhiều Đảng bộ, Chi bộ khác cũng đã nghiêm túc tiến hành triển khai việc học tập Nghị quyết, như Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng Công tác Chính trị, Phòng CSGT, Văn phòng Công an tỉnh…vv..

Theo kế hoạch đối với số đảng viên vắng không tham gia việc học tập Nghị quyết TW5 qua phát sóng trực tiếp trên ti vi sẽ được Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức học tập, bổ sung bằng hình thức phù hợp.

Dự kiến, ngay sau hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, các cấp ủy chủ động bố trí thời gian thích hợp để cán bộ, đảng viên trao đổi, thảo luận Nghị quyết, chương trình hành động của cấp ủy cấp trên và cấp ủy cấp mình; đồng thời hướng dẫn viết thu hoạch của cá nhân.

                                                                               Tin, ảnh: Trần Tuấn