Đảng bộ Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn lực lượng

87
Đánh giá bài viết

Năm 2017, bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, hướng dẫn chỉ đạo của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, cấp ủy và Ủy ban kiểm tra 2 cấp của Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, tích cực tham mưu giúp cấp ủy triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017 đảm bảo đúng tiến độ, quy trình công tác kiểm tra, giám sát.

Đảng ủy Công an tỉnh xác định: Việc kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là một công việc thường xuyên, liên tục, có ý nghĩa lớn lao trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 khóa XII, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong toàn lực lượng Công an Quảng Bình, xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ.

Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình thực hiện có hiệu quả Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Quảng Bình đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đối với 3 tổ chức cơ sở đảng và 5 đảng viên; thành lập 3 đoàn giám sát đối với 3 tổ chức cơ sở đảng và 5 đảng viên là các đồng chí cấp ủy viên cơ sở. Các cấp ủy cơ sở đã hoàn thành 30 cuộc kiểm tra đối với 9 tổ chức đảng và 63 đảng viên, trong đó có 16 cấp ủy viên chi bộ trực thuộc; giám sát 27 cuộc đối với 11 tổ chức, 58 đảng viên, trong đó có 09 cấp ủy viên chi bộ trực thuộc.

Các cuộc kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên đều tập trung vào việc chấp hành chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng; việc khắc phục những hạn chế khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 12-QĐ/ĐUCA của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị, những điều đảng viên không được làm, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ được kiểm tra, giám sát đã thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nội dung theo quy định. Qua công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra hai cấp của Đảng ủy Công an tỉnh đã kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, từ đó kịp thời khắc phục, uốn nắn, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tại Chi bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã yêu cầu Chi bộ cần chủ động, tham mưu giúp Ban Thường vụ, lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm về ma túy. Yêu cầu Chi bộ Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục tham mưu để cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với Đảng ủy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, yêu cầu Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, chỉ huy đơn vị…

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tăng cường công tác phối hợp với các ủy ban kiểm tra Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ cấp ủy giao, Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng ủy Công an tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định. Tiến hành kiểm tra đối với 1 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm trong việc thực hiện quản lý cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện các quy trình, quy định công tác của Ngành; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện việc giám sát đảng viên và tổ chức đảng. Thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng đối với 2 đảng viên vi phạm chính sách dân số; khiển trách 2 đảng viên cơ sở… Việc thi hành kỷ luật đối với đảng viên của tổ chức đảng tương đối kịp thời, đúng thẩm quyền, nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật, có tác dụng giáo dục, góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra, Đảng ủy Công an tỉnh đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao hiệu quả việc chấp hành và tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, kịp thời nhắc nhở uốn nắn đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó từng bước xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Bình ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Ngô Quang Văn