Điều 115 BLHS năm 2015 về “Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội” giảm hình phạt tối đa so với Điều 86 BLHS năm 1999

2565
Đánh giá bài viết

So với Điều 86 BLHS năm 1999, Điều 115 này có các điểm mới là giảm hình phạt tối đa đối với trường hợp phạm tội thuộc khoản 1 từ 20 năm xuống là 15 năm (khoản 1 Điều 86 BLHS năm 1999 quy định hình phạt tù từ 07 năm đến 20 năm, nay khoản 1 Điều 115 quy định phạt tù từ 07 năm  đến 15 năm) và quy định cụ thể hình phạt áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội này (phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm).

 

Ảnh minh họa.

 

Tội phạm này thông qua việc phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội của Nhà nước mà làm suy yếu và chống chính quyền nhân dân. Vì vậy, khách thể của tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội là sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.

Chủ thể của tội phạm này là bất kỳ người nào từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực TNHS và đã thực hiện hành vi phạm tội.

Hành vi thuộc mặt khách quan của tội phạm này là một trong các hành vi sau đây: cản trở người khác thực hiện, chống lại, không thực hiện hoặc cố ý thực hiện sai, cố ý dây dưa kéo dài, gây ra trì trệ đối với việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội như chính sách kinh tế – xã hội miền núi, chính sách xóa đói giảm nghèo, chính sách đối với người có công với cách mạng, cũng như mọi hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội.

Tội phạm này có cấu thành hình thức. Tội phạm được coi là hoàn thành khi người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Hậu quả không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, không có ý nghĩa trong việc định tội mà chỉ có ý nghĩa cho việc quyết định hình phạt.

Tội phạm được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước được hậu quả do hành vi phạm tội gây ra nhưng vẫn thực hiện hành vi phạm tội và mong muốn cho hậu quả đó xảy ra.

Mục đích phạm tội là chống chính quyền nhân dân. Thông qua hành vi phạm tội, người phạm tội nhằm làm suy yếu chính quyền nhân dân.

Điều 115 BLHS năm 2015 quy định 3 khung hình phạt chính:

– Quy định hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm, áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.

– Quy định hình phạt tù từ 03 năm đến 07 năm, áp dụng đối với người phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng.

– Quy định hình phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm áp dụng đối với người chuẩn bị phạm tội này.

Hình phạt bổ sung: Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung quy định tại Điều 122 BLHS năm 2015, đó là tước một số quyền công dân từ 01 năm đến 05 năm, phạt quản chế, cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 

Điều 115. Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội

1. Người nào nhằm chống chính quyền nhân dân mà phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế – xã hội, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

2. Phạm tội trong trường hợp ít nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

 

Tiêu Dao