Hướng dẫn kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó, bóng đá quốc tế

90

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.

Ảnh minh họa.

Dự thảo quy định cụ thể điều kiện của vé đặt cược để lĩnh thưởng khi trúng thưởng. Đối với vé đặt cược dưới dạng chứng chỉ: Vé đặt cược lĩnh thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp do các nguyên nhân khách quan, vé đặt cược trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược tổ chức thẩm tra xác minh và quyết định việc trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho người chơi. Thẩm quyền quyết định là Chủ tịch hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp kinh doanh đặt cược theo quy định tại Thể lệ đặt cược.

Đối với vé đặt cược dưới dạng dữ liệu điện tử: Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược quyết định trả thưởng cho người chơi trúng thưởng căn cứ vào các thông tin tham gia đặt cược của người chơi (ví dụ tên sự kiện đặt cược hoặc mã số sự kiện đặt cược của người chơi trúng thưởng, mã số tài khoản tham gia đặt cược của người chơi…) được ghi lại và lưu trữ trong hệ thống của doanh nghiệp so với các thông tin tại tài khoản tham gia đặt cược của người chơi đăng ký theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 06/2017/NĐ-CP.

Người chơi trúng thưởng được quyền yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đảm bảo bí mật các thông tin: Tên, địa chỉ nơi cư trú; thời gian, địa điểm lĩnh thưởng; số tiền.

Trong trường hợp không có yêu cầu, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược được quyền công bố các thông tin về người chơi trúng thưởng và việc trả thưởng để người chơi được biết.

Hội đồng giám sát cuộc đua

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó trước khi tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược có văn bản gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Tài chính) nơi có trường đua ngựa, đua chó đề nghị thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua. Trên cơ sở đề nghị của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó, Sở Tài chính tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có trường đua ngựa, đua chó thành lập Hội đồng giám sát cuộc đua theo quy định.

Hội đồng giám sát cuộc đua có nhiệm vụ kiểm tra các điều kiện tổ chức đua ngựa, đua chó theo quy định; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ của doanh nghiệp kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó đối với các quy định về tiêu chuẩn ngựa đua, chó đua tham gia các cuộc đua; đăng ký danh sách ngựa đua, chó đua để sử dụng cho việc tổ chức kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó theo quy định tại Điều lệ đua. Kiểm tra, giám sát các thông tin liên quan đến tên, mã số riêng của ngựa đua, chó đua để nhận dạng, xác định ngựa đua, chó đua khi về đích…

Hội đồng giám sát cuộc đua có quyền yêu cầu, chỉ định kiểm tra đối với bất kỳ con ngựa đua, chó đua tham gia cuộc đua nếu thấy cần thiết hoặc phát hiện có dấu hiệu gian lận (không cùng tiêu chuẩn về trọng lượng, độ tuổi ngựa đua, chó đua, sử dụng thuốc cấm hoặc chất kích thích…); quyết định rút khỏi danh sách tham dự cuộc đua đối với ngựa đua, chó đua, nài ngựa được tiến hành xét nghiệm trước khi cuộc đua bắt đầu là không đủ tiêu chuẩn để tổ chức cuộc đua (dương tính vì sử dụng thuốc cấm hoặc chất kích thích…); yêu cầu tạm dừng việc tổ chức cuộc đua ngựa, đua chó, trong đó có hoạt động kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó trong trường hợp gian lận trong việc tổ chức cuộc đua…

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo Baochinhphu.vn