Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước năm 2019

210
Đánh giá bài viết

Bộ Thông tin và Truyền thông thông (TT&TT) vừa ban hành Công văn số 3405/BTTTT-THH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước năm 2019.

Ảnh minh họa.

Theo đó, để xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019, Bộ TT&TT yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương căn cứ Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2018 tổ chức đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch năm 2018, tình hình thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, chú trọng đến việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương tại Quyết định số 1819/QĐ-TTg; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ứng dụng CNTT theo Kế hoạch ứng dụng CNTT giai đoạn 2016 – 2020 và Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2018 đã đặt ra.

Đối với việc xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019, các Bộ, ngành, địa phương cần nêu bật được các nhiệm vụ về ứng dụng CNTT thực hiện Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính quyền điện tử của Bộ, ngành, địa phương đã ban hành. Xây dựng, hoàn thiện nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung của Bộ, ngành, địa phương để thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ và giữa các Bộ, ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Hoàn thiện, kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản và điều hành của các Bộ, ngành, địa phương bảo đảm thông suốt các cấp để thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử; đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Bên cạnh đó, các Bộ, ngành, địa phương cũng cần xây dựng nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử, Cổng dịch vụ công cấp Bộ, cấp tỉnh và các nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả, chất lượng hệ thống cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí;…

Thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kết nối mạng thông tin phục vụ công việc này theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT ngày 23/6/2017 của Bộ trưởng Bộ TT&TT quy định một số nội dung và biện pháp thi hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật CNTT, kỹ thuật bảo đảm an toàn thông tin để đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT của Bộ, ngành, địa phương.

Trong kế hoạch triển khai phải nêu rõ yêu cầu ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử gắn liền với cải cách quy trình, thủ tục hành chính; đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan nhà nước. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp hướng tới bảo đảm thuận tiện, dễ sử dụng, truy cập được trên các thiết bị nền tảng di động. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử bao gồm các giải pháp công nghệ, triển khai, nguồn lực, tài chính. Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng; nâng cao chất lượng nhân lực khai thác các ứng dụng CNTT,…

Bộ TT&TT yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/10/2018.

Xem chi tiết Văn bản tại đây./.

Theo chinhphu.vn