Cấp thẻ bảo hiểm y tế

MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc Cấp thẻ bảo hiểm y tế. PHẠM VI ÁP DỤNG – Áp dụng cho việc Cấp thẻ bảo hiểm y tế. – Phòng Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện quy trình này. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN – …
Đọc tiếp Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI Áp dụng cho việc hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại …
Đọc tiếp Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh tại Công an tỉnh Quảng Bình

Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an tỉnh. PHẠM VI ÁP DỤNG – Áp dụng cho việc Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến …
Đọc tiếp Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học tại Công an tỉnh

Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an tỉnh. PHẠM VI ÁP DỤNG – Áp dụng cho việc Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt …
Đọc tiếp Xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày tại Công an tỉnh

Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an tỉnh. PHẠM VI ÁP DỤNG – Áp dụng cho việc …
Đọc tiếp Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến tại Công an tỉnh

Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc xét cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp thương tật; giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh và trợ cấp thương tật; Quyết định trợ cấp thương tật 01 lần. PHẠM VI – Áp dụng cho việc …
Đọc tiếp Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh tại Công an tỉnh Quảng Bình

Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an tỉnh. PHẠM VI ÁP DỤNG – Áp dụng cho việc Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công …
Đọc tiếp Xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc tại Công an tỉnh

Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an cấp tỉnh. PHẠM VI ÁP DỤNG – Áp dụng cho việc …
Đọc tiếp Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an tỉnh

Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và nhân thân liệt sỹ tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc xét công nhận liệt sỹ, đề nghị cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI ÁP DỤNG – Áp …
Đọc tiếp Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và nhân thân liệt sỹ tại Công an tỉnh Quảng Bình

Cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân

MỤC ĐÍCH Quy trình này quy định trình tự, thủ tục và trách nhiệm trong việc cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân. …
Đọc tiếp Cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân