Đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc đăng …
Đọc tiếp Đăng ký mẫu con dấu của tổ chức nước ngoài không có chức năng ngoại giao, mang con dấu từ nước ngoài vào Việt Nam để sử dụng

Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký, quản lý con dấu tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đăng ký con dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi tại Công an tỉnh. – Phòng Cảnh sát quản …
Đọc tiếp Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi tại Công an tỉnh

Đăng ký thêm con dấu tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký, quản lý con dấu tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đăng ký thêm con dấu tại Công an tỉnh. – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật …
Đọc tiếp Đăng ký thêm con dấu tại Công an tỉnh

Đăng ký lại con dấu tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký, quản lý con dấu tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đăng ký lại con dấu tại Công an tỉnh. – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật …
Đọc tiếp Đăng ký lại con dấu tại Công an tỉnh

Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký, quản lý con dấu tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu tại Công an tỉnh. – Phòng Cảnh sát …
Đọc tiếp Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu tại Công an tỉnh

Đăng ký mẫu con dấu mới tại Công an tỉnh

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đăng ký, quản lý con dấu mới tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đăng ký mẫu con dấu mới tại Công an tỉnh. – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính …
Đọc tiếp Đăng ký mẫu con dấu mới tại Công an tỉnh