Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Lưu trú và tiếp nhận tại Công an cấp xã thuộc Công an tỉnh …
Đọc tiếp Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã

Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã (Công an xã, phường, thị trấn) đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã (Công an …
Đọc tiếp Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã

Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã. – Công an cấp …
Đọc tiếp Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật

Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ tạm trú

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ tạm trú tại Công an cấp xã. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ tạm trú. – Công an cấp xã tổ chức triển khai thực hiện quy trình …
Đọc tiếp Điều chỉnh những thay đổi trong Sổ tạm trú

Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã. PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã. – Công an cấp xã tổ chức triển khai thực hiện quy …
Đọc tiếp Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã

Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã. PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã. – Công an cấp xã tổ chức triển khai thực …
Đọc tiếp Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã. PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã. – Công an cấp xã tổ chức triển khai thực …
Đọc tiếp Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã

Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã thuộc Công an tỉnh Quảng Bình. – Công …
Đọc tiếp Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái …
Đọc tiếp Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện). PHẠM VI – Áp dụng cho việc điều chỉnh những thay đổi trong việc xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú tại …
Đọc tiếp Xác nhận trước đây đã đăng ký thường trú tại Công an cấp xã (thuộc Công an huyện)