Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí thô sơ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí thô sơ. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí thô sơ. – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí thô sơ

Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ. – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí thô sơ

Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ. – Phòng Cảnh sát quản lý hành chính …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp giấy phép vận chuyển …
Đọc tiếp Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu …
Đọc tiếp Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp giấy phép vận chuyển …
Đọc tiếp Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp

Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ. – …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc …
Đọc tiếp Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ

Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp Giấy phép trang bị công …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ

Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp lại Giấy phép sử …
Đọc tiếp Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ