Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp đổi Giấy phép sử …
Đọc tiếp Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc cấp giấy phép sử dụng công …
Đọc tiếp Cấp giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ

Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc Cấp giấy xác nhận đăng …
Đọc tiếp Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp lại giấy xác nhận công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc Cấp lại giấy xác nhận công …
Đọc tiếp Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc Cấp giấy phép vận chuyển công …
Đọc tiếp Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ

Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

1. MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cho việc Cấp giấy phép sửa chữa …
Đọc tiếp Cấp giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ

Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ. PHẠM …
Đọc tiếp Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ

Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có …
Đọc tiếp Cấp giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân …
Đọc tiếp Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật. PHẠM VI – Áp dụng đối với các tổ …
Đọc tiếp Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật