Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp xã. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc Phục hồi …
Đọc tiếp Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp xã

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc Phục hồi …
Đọc tiếp Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an cấp huyện

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp huyện theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp huyện

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ …
Đọc tiếp Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp huyện

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật …
Đọc tiếp Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp) tại Công an cấp huyện

Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở tại Công an cấp huyện. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở tại Công an …
Đọc tiếp Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở tại Công an cấp huyện

Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp lại Chứng nhận huấn luyện …
Đọc tiếp Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp đổi Chứng nhận huấn luyện …
Đọc tiếp Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền trong việc cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện theo quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc cấp mới Chứng nhận huấn luyện nghiệp …
Đọc tiếp Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy tại Công an cấp huyện

Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an tỉnh Quảng Bình

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an tỉnh Quảng Bình. PHẠM VI – Áp dụng đối với cá nhân, tổ chức trong việc Phục …
Đọc tiếp Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân tại Công an tỉnh Quảng Bình