Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – …
Đọc tiếp Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã đảm bảo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại …
Đọc tiếp Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã

Đăng ký, sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Đăng ký, sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng …
Đọc tiếp Đăng ký, sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. PHẠM VI – Áp …
Đọc tiếp Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe đảm bảo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – …
Đọc tiếp Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe đảm bảo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp …
Đọc tiếp Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. PHẠM VI …
Đọc tiếp Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe

Đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển tại Công …
Đọc tiếp Đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp huyện

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện đảm bảo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tại …
Đọc tiếp Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp huyện

Đăng ký, sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện

MỤC ĐÍCH Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký, sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật. PHẠM VI – Áp dụng cho việc đăng ký, sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện. …
Đọc tiếp Đăng ký, sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện